汉语字典我的字典
读音 línɡ ㄌㄧㄥˊ   部首 笔画数 10 五笔 UFWT 一级规范字2014 笔顺
汉字
要素
字典
参考:

líng
〈动〉
积冰 [store up ice]
鱼矜鳞而并凌兮,鸟登木而失条。——《文选·张衡·思玄赋》

凌驾;压倒 [place oneself above;override]
凌冬不雕。——宋·沈括《梦溪笔谈》
凌出华林部。——清·侯方域《壮悔堂文集》
又如:凌铄(压倒);凌砾(犹言压倒,超过);凌跨(超越);凌迈(超越);凌等(超越等级)

欺侮 [bully;encroach on;insult]
终刚强兮不可凌。——屈原《国殇》
又如:凌逼(欺凌压迫);凌藉(欺凌);凌折(欺压,折辱);凌尚(凌辱尊长);凌忽(欺辱,轻慢);凌虐(欺压,侵犯;虐待)

“凌”假借为“”。侵犯 [invade]
终刚强兮不可凌。——屈原《国殇》
又如:凌圣(侵犯神灵);凌犯(侵犯;侵扰);凌折(侵犯);凌践(侵害摧残);凌踏(侵害摧残);凌突(侵犯;冲撞)

升,登上(只有于有相当高度的地方) [rish high;go up;soar]
攻将凌其城。——《商君书·赏刑》
会当凌绝顶,一览众山小。——杜甫《望岳》
又如:凌虚(升上天空);凌翥(高飞);凌励(同凌厉。凌空高飞);凌腾(上升,升腾)

战栗 [tremble]
虎豹之凌遽。——《汉书·扬雄传上》。注:“凌,战栗也。”

奔驰 [run]。如:凌澌(奔流的冰块);凌厉(奋迅前进,气势猛烈)

迫近 [close in on;draw near;press on towards]
凌晨过骊山。——杜甫《自京赴奉先县咏怀五百字》
又如:凌晓(清晨);凌薄(迫近);凌摩(迫近,接近)

乘,驾驭 [ride]。如:凌风(驾着风)

越过,渡过 [cross; negotiate]
金舟不能凌阳侯之波。——葛洪《抱朴子》

líng
〈名〉
(形声。从仌(bīng,冰,夌líng)声。本义:冰)
同本义 [ice]
涉江莫涉凌,得意须得朋。——孟郊《寒江吟》
又如:凌冰(流水中的冰块);凌灾(因冰块堵塞河道导致河水泛滥);凌床(冰床);凌室(古代的藏冰室)

冰室,冰库 [ice cell]。如:凌阴(冰室)líng
 ㄌㄧㄥˊ
冰:冰凌。凌锥。滴水成凌。

侵犯、欺压:欺凌。凌逼。凌辱。凌侮。恃强凌弱。

杂乱,交错:凌乱。凌杂。

升,高出:凌云。凌霄。凌空。凌虚。凌驾。“会当凌绝顶,一览众山小”。

渡过,越过:“虽有江河之险则凌之”。

迫近,逼近:凌晨。

姓。

líng
〈形〉
寒 [cold]。如:凌冬(寒冬);凌冽(寒冷);凌兢(寒冷的地方);凌凌(严肃;可敬畏的样子;寒冷的样子)

杂乱 [in disorder]
风入春松正凌乱。——元稹《五弦弹》
又如:凌乱(杂乱而没有次序)
常用词典

凌逼línɡbī
 [ persecute force ] 欺凌逼迫
 例: 凌逼良民

凌波línɡbō
 [ rushing waves ] 急速奔流的水波
 [ (like fairies) walking over ripples ] 形容女子脚步轻盈,飘移如履水波
 例: 凌波而至

凌晨línɡchén
 [ before dawn ] 从零时起到天亮前的一段时间
 [ in the small hours ] 天快亮的时候
 例: 七月三日凌晨

凌迟línɡchí
 [ put to death by dismembering the body a feudal form of capital punishment ] 零割碎剐的一种酷刑。亦称凌持
 例: 凌迟重辟
 [ bully ] 欺凌 欺负
 [ decay ruin ] 衰败,崩坏
 例: 堤防凌迟

凌凙línduó
 [ icicle ] [方] 冰柱

……

成语词典
傲雪ào xuě líng shuāng
释义: 形容不畏霜雪严寒,外界条件越艰苦越有精神。比喻经过长期磨练,面对冷酷迫害或打击毫不示弱、无所畏惧。傲,傲慢、蔑视。
出处: 宋·杨无咎《柳梢青》:“傲雪凌霜,平欺寒力,搀借春光。”
示例: 如松柏之性,~。 【清·钱泳《履园丛话·谭诗·总论》】
概日gài rì líng yún
释义: 蔽日穿云,形容很高。
出处: 南朝·陈·徐陵《为陈武帝作相时与北齐广陵城主书》:“槊动风霜,弩穿金石,高楼大舰,概日凌云。”
示例: 或穿池运石,为山学海;或层台累构,~。 【《周书·武帝纪下》】
干霄gān xiāo líng yún
释义: 高高地耸起,直逼云霄。比喻前程远大,能够迅速成才。
出处: 宋·黄榦《勉斋文集·五·林子至子字序》:“勉乎哉!行将见子干霄凌云,而为栋梁之用。”
弱暴寡líng ruò bào guǎ
释义: 凌:侵犯;暴:欺负、践踏。侵犯弱小的,欺侮孤单的。
出处: 《商君书·画策》:“神农既没,以强胜弱,以众暴寡。”
示例: 君当传与世人,广行方便,切不可~,利己损人。 【明·冯梦龙《醒世恒言》卷一】
上虐下líng shàng nüè xià
释义: 凌:欺负。欺侮在上的人,虐待在下的人。
出处: 《三国志·魏书·后主传》裴松之注引诸葛亮集:“昔项籍总一强众,跨州兼土,所务者大,然卒败垓下,死于东城,为笑千载,皆不以义,凌上虐下故也。”

……

古诗词
三之日纳于
全诗 …嗟我农夫,我稼既同,上入执宫功。昼尔于茅,宵尔索綯。亟其乘屋,其始播百谷。二之日凿冰冲冲,三之日纳于凌阴。四之日其蚤,献羔祭韭。九月肃霜,十月涤场。朋酒斯飨,曰杀羔羊。跻彼公堂,称彼兕觥,万寿无疆。
飞观迥
全诗 …连薨遥接汉,飞观迥凌虚。云日隐层阙,风烟出绮疏。岩廊罢机务,崇文聊驻辇。玉匣启龙图,金绳披凤篆。韦编断仍续,缥帙舒还卷。对此乃淹留,欹案观坟典。移步出词林,停舆欣武宴。雕弓写明月,骏马疑流电。惊雁…
骋翼正
全诗 凿门初奉律,仗战始临戎。振鳞方跃浪,骋翼正凌风。未展六奇术,先亏一篑功。防身岂乏智,殉命有馀忠。
晨丽城去
全诗 凌晨丽城去,薄暮上林栖。辞枝枝暂起,停树树还低。向日终难托,迎风讵肯迷。只待纤纤手,曲里作宵啼。
逖矣周诵
全诗 乾象开层构,离明启少阳。卜征从献吉,守器属元良。逖矣凌周诵,遥哉掩汉庄。好士倾南洛,多才盛北场。地分丹鹫岭,途间白云乡。储诚虔晓夕,宸爱积炎凉。珠璧连霄汉,万物仰重光。
终疑鹤影降
全诗 三县已判歌钟列,六佾将开羽鏚分。尚想燕飞来蔽日,终疑鹤影降凌云

……

手机版 微信公众号
手机版 微信公众号
爱古瓷 粤ICP备17015389号 粤公网安备 44010402000796号

请纠错和讨论

圆圈数:

提 交

本软件的研发和运营为非盈利行为。如果您认为本软件对您有所帮助,可以自愿提供赞助:

         
点、提、横、竖、横、撇、点、撇、横撇/横钩、捺

(笔顺图片源自百度)