汉语字典我的字典
读音 zhào ㄓㄠˋ   shào ㄕㄠˋ   部首 笔画数 5 五笔 VKF 一级规范字334 笔顺
甲骨文字表
简帛
汉字
要素
字典
参考:

zhào
<动>
(形声。从口,刀声。本义:呼唤)
召唤。用言语叫人来 [call;summon]
召,呼也。从口,刀声。以言曰召,以手曰招。——《说文》
召,呼也。——《广雅·释诂二》
召有司。——《史记·廉颇蔺相如列传》
召赵御吏。
大府召视儿。——唐·柳宗元《童区寄传》
亦召供奉。——宋·王谠《唐语林·雅量》
又如:召呼(呼唤;通知;交代);召致(使之至;唤来)

招致 [incur]
故言有召祸也,行有招辱也。——《荀子·劝学》
召武受辞。——《汉书·李广苏建传》
收召后学。——唐·柳宗元《答韦中立论师道书》
召闹取怒。
又如:召引(招引;引导);召幸(被招致或宠爱的人);召取(导致;引来)

邀请 [invite]
楚人有烹猴而召其邻人。——《淮南子·脩务》。注:“召,犹请也。”
令召客者酒酣。——《吕氏春秋·分职》
今召客者,酒酣,歌舞,鼓瑟吹竽。——《吕氏春秋》

征召来授予官职或另有调用 [recruit]
于是天子乃召拜广为右北平太守。——《史记·李将军列传》
召三老。——《史记·陈涉世家》
累召不应。——《后汉书·张衡传》
卒不召。——《明史》
召为南京右佥都御史。

感化和召唤 [move and inspire]
物色相召,人谁获安!——《文心雕龙》

召集 [call together]
召令徒属。——《史记·陈涉世家》
悉召群臣。——《史记·廉颇蔺相如列传》
召诸贵人。——《汉书·李广苏建传》
召会武官。

另见shào

shào
 ㄕㄠˋ
古通“

古邑名,在今中国陕西省岐山县西南。

姓氏。

zhào
 ㄓㄠˋ
召唤:召集。召见。

召致,引来:召祸。召人怨。
常用词典

召唤zhàohuàn
 [ summon ] 把人们唤来
 例: 祖国在召唤

召回zhàohuí
 [ recall ] 把人叫回来 调回来
 例: 召回大使

召祸zhàohuò
 [ incur disaster ] 招来灾祸
 例: 言有召祸,事有召辱

召集zhàojí
 [ call together ] 通知人们聚集在一起
 例: 所有人被召集到船尾

召见zhàojiàn
 [ call in (a subordinate) ] 上级令下级来见
 例: 袁复召见。——清·梁启超《谭嗣同传》
 [ summon (an envoy) to an interview ] 外交部通知外国驻本国使节来谈事宜

……

成语词典
朝奏暮zhāo zòu mù zhào
释义: 指早晨上书帝王,晚上就被召见。形容被朝廷任用之速。
出处: 语出《史记·平津侯主父列传》:“扞主父偃呴资用乏,留久,诸公宾客多厌之,乃上书阙下。朝奏,暮召入见。所言九事,其八事为律令,一事谏伐匈奴。”
示例: 公孙大廷之对,相如词赋之材,主父、严、徐之雄辩,少孺、曼倩之诙谐,或朝奏而暮召,或徒步而鼎台。 【元·陈植《金马门赋》】
朝奏夕zhāo zòu xī zhào
释义: 指早晨上书帝王,晚上就被召见。形容被朝廷任用之速。
出处: 见“朝奏暮召”。
示例: 布衣之人,怀奇抱策,而望~,岂易得哉? 【《新唐书·魏元忠传》】
贵不guì bù zhào jiāo
释义: 指显贵的人尽管不希望自己染上骄恣专横的习气,但它仍然在不知不觉中滋长起来了。
出处: 唐·杜牧《岐阳公主墓志铭》:“贵不召骄,富不期移,是此四者,倏相首尾。”
玉楼赴yù lóu fù zhào
释义: 文人早死的婉词。
出处: 唐·李商隐《李贺小传》:“长吉将死时,忽昼见一绯衣人,驾赤虬,持一板书,若太古篆或霹雳石文者……绯衣人笑曰:‘帝成白玉楼,立召君为记。’”
示例: 忽听见里面一片哭声沸腾起来,却把个文园病渴的司马相如,竟做了』的李长吉了。 【清·曾朴《孽海花》第二十四回】
之即来,挥之即去zhào zhī jí lái,huī zhī jí qù
释义: 召:召唤。挥:摆手。手一召就来,手一摆就去。形容非常听从指挥。
出处: 老舍《老舍自传》第六章第五节:“无关紧要的人物一律招之即来,挥之即去,毫不客气。”
示例: 我们保证召之即来,挥之即去,绝对服从指挥。

……

古诗词
伯所茇
全诗 蔽芾甘棠,勿剪勿伐,召伯所茇。蔽芾甘棠,勿剪勿败,召伯所憩。蔽芾甘棠,勿剪勿拜,召伯所说。
自公
全诗 东方未明,颠倒衣裳。颠之倒之,自公召之。东方未晞,颠倒裳衣。倒之颠之,自公令之。折柳樊圃,狂夫瞿瞿。不能辰夜,不夙则莫。
彼仆夫
全诗 召彼仆夫,谓之载矣。王事多难,维其棘矣。我出我车,于彼郊矣。设此旐矣,建彼旄矣。彼旟旐斯,胡不旆旆?忧心悄悄,仆夫况瘁。王命南仲,往城于方。出车彭彭,旂旐央央。天子命我,城彼朔方。赫赫南仲,玁狁于…
彼故老
全诗 召彼故老,讯之占梦。具曰予圣,谁知乌之雌雄!谓天盖高,不敢不局。谓地盖厚,不敢不蹐。维号斯言,有伦有脊。哀今之人,胡为虺蜴?瞻彼阪田,有菀其特。天之杌我,如不我克。彼求我则,如不我得。执我仇仇,亦…
伯劳之
全诗 芃芃黍苗,阴雨膏之。悠悠南行,召伯劳之。我任我辇,我车我牛。我行既集,盖云归哉。我徒我御,我师我旅。我行既集,盖云归处。肃肃谢功,召伯营之。烈烈征师,召伯成之。原隰既平,泉流既清。召伯有成,王心则宁。
司空
全诗 乃召司空,乃召司徒,俾立室家。其绳则直,缩版以载,作庙翼翼。捄之陾,度之薨薨,筑之登登,削屡冯冯。百堵皆兴,鼛鼓弗胜。乃立皋门,皋门有伉。乃立应门,应门将将。乃立冢土,戎丑攸行。肆不殄厥愠,亦不陨…

……

手机版 微信公众号
手机版 微信公众号
爱古瓷 粤ICP备17015389号 粤公网安备 44010402000796号

请纠错和讨论

圆圈数:

提 交

本软件的研发和运营为非盈利行为。如果您认为本软件对您有所帮助,可以自愿提供赞助:

    
横折钩、撇、竖、横折、横

(笔顺图片源自百度)