汉语字典我的字典
读音 jiānɡ ㄐㄧㄤˉ   jiànɡ ㄐㄧㄤˋ   qiānɡ ㄑㄧㄤˉ   部首 笔画数 9 五笔 UQFY 一级规范字1617 笔顺
简帛
更多书法 点击展开
汉字
要素
字典
参考:


jiāng
<动>
(形声。从寸,酱省声。从“”,表示与手有关。(jiàng)本义:将领,带兵的人)
扶持,扶助 [support]
将,扶也。——《广雅》
无将大车。——《诗·小雅·无将大车》
天不我将。——《诗·大雅·桑柔》
爷娘闻女来,出郭相扶将。——《乐府诗集·木兰诗》
为人将车。——《史记·田叔传》。索隐:“犹御车也。”
吏谨将之。——《荀子·成相》。注:“持也。”
又如:将美(助成好事);将引(扶助收纳);将扶(扶持;搀扶);将助(扶助;支持)

奉行,秉承 [follow]
使臣将王命,岂不如贼焉?——元结《贼退示官吏》
又如:将明(大臣的辅佐赞助。将:奉行;明:辨明);将命(奉命)

送行 [send]
耒者弗迎,去者弗将。——《淮南子·诠言》
又如:将意(致意);将迎(送往迎来);将送(送行;遣送)

携带 [bring]
将家就鱼麦,归老江湖边。——元结《贼退示官吏》
又如:将雏(携带幼禽);将带(携带);将领(携带)

带领 [lead;guide]
将胡骏马而旧。——《淮南子·人间训》
又如:将领(带着;率领);将御(统帅领导);将家(带领家人);将引(引导,带领)

顺从;随从 [be obedient to;submit to]
备物以将形。——《庄子·庚桑楚》
将自何所至。——《左传·僖公三十三年》
又如:将顺(顺着趋势推动以加速其成功)

供养;奉养 [provide for]
不遑将父。——《诗·小雅·四牡》
不遑将母。
又如:将父(奉养父亲);将帮(奉养)

调养;保养 [recuperate;rest;maintain]。如:将理(休养,调理);将爱(保养爱护);将护(调养护理)

传达;表达 [express]。如:将诚(表达诚意);将意(表达心意);将命(传命)

[方]兽类生仔 [bear]。如:钱放着也没有用,又不能将羔

下象棋时攻击对方的将或帅 [check]。如:当头炮一将

行,进 [advance;go]
日就月将。——《诗·敬之》

进用,吃 [eat]。如:将食

使用 [use]
菩萨将甚兵器?——《西游记》


jiàng
<名>
(形声。从寸,酱省声。本义:将领,带兵的人)
同本义 [general]
将,帅也。——《说文》
将止不面夷。——《国语·晋语》。注:“帅也。”
是将率之事也。——《荀子·富国》。注:“犹主领也。”
军必有将。——《吕氏春秋·执一》。注:“主也。”
军将皆命卿。——《周礼·大司马》
鲁欲使慎子为将军。——《孟子》
将谓五官,左右虎贲、羽林、中郎将也。——《后汉书·桓帝纪》注
人臣无将。——《汉书·叔孙通传》
代廉颇为将。——汉·刘向《列女传》
赵将马服君。
诸将请所之。——《资治通鉴·唐纪》
诸将皆失色。
将吏敢复有言迎操者。——《资治通鉴》
又如:将器(将帅之才);将弁(将官,武官);将仕(将士。对有一定家产而无官位的人的称呼,源于最低一级官阶名称“将仕郎”);将在外,君命有所不受(将领在外面打仗,皇帝的命令有的可以不接受)

军衔名。军阶在元帅之下,校官之上 [general;high-ranking military officer]。如:大将;中将;少将

中国象棋中的一子,即“”[commander in chief,the chief price in Chinese chess]

能手;能人 [dab]。如:乒坛老将


jiāng
<副>
就要;将要 [will;be going to]
君将若之何?——《左传·隐公六年》
天将降大任。——《孟子·告子下》
将以实笾豆。——明·刘基《卖柑者言》
将衒外。
将恐深。——《韩非子·喻老》
将益深。
将以有为也。(这是唐朝名将南霁云的话,见于韩愈《张中丞传后序》。文天祥引用此语,说明自己想忍辱留生,以图大举。)——宋·文天祥《<指南录>后序》
柳条将舒。——明·袁宏道《满井游记》
将自此始。
又如:将引(将要;即将;带领);将然(指将要发生的事);将欲(将要;打算)

必,必定 [certainly]
将拜君赐。——《左传·僖公三十三年》
将有所不可。——宋·苏轼《教战守》
民将不安。
又如:把一切朋友都得罪了,其结果将使我们自陷于孤立

才;乃;刚刚;正 [just]。如:将在(刚刚)

将近 [nearly]
将五十里也。——《孟子·滕文公》
岂;难道 [Does it mean…?]

若无然,民将能登天乎?——《国语·楚语》


jiāng
 ㄐㄧㄤˉ
快要:将要。将至。将来。即将。

带领,扶助:将雏。扶将。将军。

拿,持:将心比心。

把:将门关好。

下象棋时攻击对方的“将”或“”。

用言语刺激:你别将他的火儿了。

保养:将养。将息。

兽类生子:将驹。将小猪。

顺从:将就(迁就,凑合)。将计就计。

又,且:将信将疑。

助词,用在动词和“出来”、“起来”、“上去”等中间:走将出来。

刚,刚刚:~~。将才。

姓。


jiàng
<动>
统率;率领 [command;lead]
葛婴将兵。——《史记·陈涉世家》
将荆州之军。——《三国志·诸葛亮传》
自将三千人。——《资治通鉴·唐纪》
李进诚将三千。
将数百之众。(将,带领。)——汉·贾谊《过秦论》
括不可使将。——汉·刘向《列女传》
其马将胡骏马而归。——《淮南子·人间训》
又如:将将(驾驭将帅);将御(统率);将率(率领);将略(用兵的谋略)

另见jiāng;qiāng


jiāng
<介>
相当于“”、“” [by;by means of]
将雌剑往。——晋·干宝《搜神记》
将子头来。
又如:将着(拿着;带着);将天就地(谓以高就低);将本求利(用本钱谋求利润);将李代桃(喻代人受罪或彼此顶替)

相当于“”、“
将身后托汝。——清·袁枚《祭妹文》
又如:将革命进行到底

在;于 [at;in]。如:誓将死里求生路


jiāng
<连>
连接意思平等的词或词组,表示并列关系,相当于“”,“” [also]。例如:将信将疑

如果;假若 [if]
吾将再病。——清·袁枚《祭妹文》
将听吾计,用之必胜,留之;将不听吾计,用之必败,去之。——《孙子》

或;抑 [or]
将有人主张之乎?将无人主张之乎?——孟郊《上常州卢使君书》


jiāng
<助>
用在动词后面,表示动作、行为的趋向或进行。在现代汉语里见于方言
宫使驱将惜不得。——唐·白居易《卖炭翁》
大虫去了一盏茶时,方才扒将起来。——《水浒传》
又如:走将出来;叫将起来;赶将上去

另见jiàng;qiāng


qiāng
<动>
愿;请求。用来表示礼貌上的尊敬 [ask;request]
将子无怒,秋以为期。——《诗·卫风》

另见jiāng;jiàng


jiàng
 ㄐㄧㄤˋ
军衔的一级,在校以上,泛指高级军官:将领。

统率,指挥:将百万之众。
常用词典

将才jiānɡcái
  [ just now ] 刚刚
  例: 他将才走,还追得上

将次jiānɡcì
  [ be going to ] 将要;就要
  例: 斜阳将次西沉

将错就错jiānɡcuòjiùcuò
  [ leave a mistake uncorrected and make the best of it;make the best of a mistake ] 办事过程中出现了错误,干脆按照错误曲就而成

将功补过jiānɡɡōnɡbǔɡuò
  [ make amends for one's faults by good deeds;redeem sin by meritorous service;atone for a crime by good service;expiate one's crime by good service ] 加倍用功出力以弥补以往的罪过

将功赎罪jiānɡɡōnɡshúzuì
  [ atome for a crime by good deeds;redeem sin by meritorous service;atone for a crime by good service;expiate one's crime by good service ] 用所立的功劳来抵赎所犯的过错

……

成语词典
断头duàn tóu jiāng jūn
释义: 比喻坚决抵抗,宁死不屈的将领。
出处: 《三国志·蜀书·张飞传》:“卿等无状,侵夺我州,我州但有断头将军,无有降将军也。”
关东出相,关西出guēn dōng chū xiàng, guān xī chū jiàng
释义: 关:函谷关。函谷关以东的地区,民风好文,多出宰相;函谷关以西的地区,民风好武,多出将帅。
出处: 《晋书·姚兴载记》:“古人有言,关东出相,关西出将,三秦饶儁佚异,汝异多奇士。”
门虎子jiàng mén hǔ zǐ
释义: 将门:世代为将的人家。比喻父辈有才能,子孙也身手不凡。也指后生子弟不辱门庭。
伯之呼qiāng bó zhī hū
释义: 指求人帮助。
鞍不离马背,甲不离ān bù lí mǎ bèi,jiǎ bù lí jiàng shēn
释义: 甲:铠甲。马不卸鞍,人不解甲。处于高度警惕状态。
出处: 《敦煌变文集·卷一·汉将王陵变》:“鞍不离马背,甲不离将身。”

……

古诗词
福履
全诗 南有樛木,葛藟累之。乐只君子,福履绥之。南有樛木,葛藟荒之。乐只君子,福履将之。南有樛木,葛藟萦之。乐只君子,福履成之。
百两
全诗 维鹊有巢,维鸠居之。之子于归,百两御之。维鹊有巢,维鸠方之。之子于归,百两将之。维鹊有巢,维鸠盈之。之子于归,百两成之。
远于
全诗 …望弗及,泣涕如雨。燕燕于飞,颉之颃之。之子于归,远于将之。瞻望弗及,伫立以泣。燕燕于飞,下上其音。之子于归,远送于南。瞻望弗及,实劳我心。仲氏任只,其心塞渊。终温且惠,淑慎其身。先君之思,以勖寡人。
万舞
全诗 简兮简兮,方将万舞。日之方中,在前上处。硕人俣俣,公庭万舞。有力如虎,执辔如组。左手执龠,右手秉翟。赫如渥赭,公言锡爵。山有榛,隰有苓。云谁之思?西方美人。彼美人兮,西方之人兮。
子无怒
全诗 将子无怒,秋以为期。乘彼垝垣,以望复关。不见复关,泣涕涟涟。既见复关,载笑载言。尔卜尔筮,体无咎言。以尔车来,以我贿迁。桑之未落,其叶沃若。于嗟鸠兮!无食桑葚。于嗟女兮!无与士耽。士之耽兮,犹可说…
其来施施
全诗 丘中有麻,彼留子嗟。彼留子嗟,将其来施施。丘中有麦,彼留子国。彼留子国,将其来食。丘中有李,彼留之子。彼留之子,贻我佩玖。

……

手机版 微信公众号
手机版 微信公众号
爱古瓷 粤ICP备17015389号 粤公网安备 44010402000796号

本软件的研发和运营为非盈利行为。如果您认为本软件对您有所帮助,可以自愿提供赞助:

        
点、提、竖、撇、横撇/横钩、点、横、竖钩、点

(笔顺图片源自百度)