汉语字典我的字典
读音 huì ㄏㄨㄟˋ   部首 笔画数 5 五笔 IAN 一级规范字309 笔顺
汉字
要素
字典
参考:


huì
<动>
河流会合 [conflow]。如:汇涌(汇集涌流);汇粹(荟萃。会集,聚集);汇濊(水流深广的样子)

迂回,围绕 [outflank]
东汇泽为彭蠡。——《书·禹贡》。传:“回也。”
又如:汇行(绕道行走)

以即期汇票、付账等付款形式送或寄 [钱] 给某人或某处 [remit(money);make a remittance]。如:给家里汇钱;汇款;汇票庄(即票号。私人经营的金融流通机构,略同于今日的私营银行);汇信(由银行汇款所附的信件)

匯、滙
huì
<名>
(形声。从匚(fāng),筐子,淮声。本义:盛器)
同本义 [receiver]
汇,器也。——《说文》。段玉裁注:“谓有器名汇也。”

用外币或本国货币兑换的票据 [exchange]。如:外汇;内汇

收集、分类和分送各种信息或其它需要广泛分送的情况或项目 [things collected;assemblage]。如:总汇

[物]大量吸收某种物质的器件或系统
能汇
中子汇


huì
<名>
(形声。从韋(yì),长毛兽,胃省声。本义:刺猬)
同本义 [hedgehog]
彙,彙虫也。似豪猪而小。——《说文》
彙,毛刺。——《尔雅》。注:“今彙,状似鼠。”

类;族类 [class]。如:汇征(以类相从而行);汇类(分类再聚集);汇纂(类集编纂);汇进(连类同进)


huì
<动>
汇聚;聚集 [converge;gather together;get together;assemble]。如:汇奏(汇集);汇出(集中涌现);汇刻(汇集刊行);汇萃(汇集;会聚)

匯③④彙
huì
 ㄏㄨㄟˋ
河流会合在一起:汇注。汇合。

由甲地把款项寄到乙地:汇寄。汇款。汇兑。汇率。

聚合,以类相聚:字汇。词汇。汇报。

综合,合并:汇总。汇编。
常用词典

汇报huìbào
 [ report give an account of ] 综合材料向上级(或群众)报告
 例: 汇报工作

汇编huìbiān
 [ compile ] [把各种来源的书面材料或项目] 类集编次
 例: 汇编了一部大书
 [ compilation collection repertory ] 汇总编辑成的书籍或文件
 例: 农业或自然科学方面最佳书目的汇编
 [ assembly ] 把用符号语言写成的计算机程序自动转换为机器语言形式

汇兑huìduì
 [ remittance sum remitted transfer of funds ] 邮电局或银行根据委托人的要求,把钱汇寄给收款者
 例: 汇兑业务

汇费huìfèi
 [ remittance fee ] 汇款时按汇款额交付的手续费

汇合huìhé
 [ converge ] 水流会合
 例: 两条河流汇合成为一个湖
 [ join up unite ] 与…合在一起
 例: 和他的朋友汇合

……

成语词典
目别mù bié huì fēn
释义: 指分门别类。
出处: 明·宋濂《丽水黄府君墓铭》:“习五经约知其说,尤深于《易》,旁通诸家言,目别汇分,咸得其统绪。”
万状qiān huì wàn zhuàng
释义: 种类纷繁,形态多样。
贯通róng huì guàn tōng
释义: 把各方面的知识和道理融化汇合,得到全面透彻的理解。
出处: 秦牧《艺海拾贝·独创一格》:“郑板桥学习任何东西,都在继承优秀传统的基础上融汇贯通,发扬创造性。”
渊渟泽yuān tíng zé huì
释义: 比喻事物的集聚汇合。
出处: 明·胡应麟《少室山房笔丛·九流绪论中》:“汉兴,董贾诸人,渐趋醇朴,一代文章,垂复古始,淮南又群集浮华,纲罗淫僻,渊渟泽汇,萃为此编。”

……

古诗词
生春光
全诗 东风变梅柳,万汇生春光。中和纪月令,方与天地长。耽乐岂予尚,懿兹时景良。庶遂亭育恩,同致寰海康。君臣永终始,交泰符阴阳。曲沼水新碧,华林桃稍芳。胜赏信多欢,戒之在无荒。
咸亨
全诗 坤元载物,阳乐发生。播殖资始,品汇咸亨。列俎棋布,方坛砥平。神歆禋祀,后德惟明。
亭育品
全诗 於赫帝命,应天顺人。亭育品汇,宾礼百神。洪基永固,景命惟新。肃恭孝享,祚我生民。
咸亨
全诗 坤元载物,阳乐发生。播植资始,品汇咸亨。列俎棋布,方坛砥平。神歆禋祀,后德惟明。
乃散殊
全诗 …若铺。摛霞晚舒艳,凝露朝垂珠。炎沴昼方铄,幽姿闲且都。夭桃固难匹,芍药宁为徒。懿此时节久,讵同光景驱。陶甄试一致,品汇乃散殊。濯质非受彩,无心那夺朱。粤予负羁絷,留赏益踟蹰。通夕靡云倦,西南山月孤。
群崖水
全诗 南汇群崖水,北注何奔放。潴为七百里,吞纳各殊状。自古澄不清,环混无归向。炎风日搜搅,幽怪多冗长。轩然大波起,宇宙隘而妨。巍峨拔嵩华,腾踔较健壮。声音一何宏,轰輵车万两。犹疑帝轩辕,张乐就空旷。蛟螭…

……

手机版 微信公众号
手机版 微信公众号
爱古瓷 粤ICP备17015389号 粤公网安备 44010402000796号

请纠错和讨论

圆圈数:

提 交

本软件的研发和运营为非盈利行为。如果您认为本软件对您有所帮助,可以自愿提供赞助:

    
点、点、提、横、竖折/竖弯

(笔顺图片源自百度)