汉语字典我的字典
读音 huánɡ ㄏㄨㄤˊ   部首 笔画数 9 五笔 RGF 一级规范字1571 笔顺
简帛
汉字
要素
字典
参考:

huáng
<名>
指天 [Heaven]
思皇多士。——《诗·大雅·文王》。传:“天也。”
皇霸。皇者天也。——《风俗通》
又如:皇命(天命);皇穹(犹皇天);皇门(天门);皇皇天帝(天)

指天神 [god;deity]
吉日兮辰良,穆将愉兮上皇。——《楚辞·九歌·东皇太一》
又如:皇天上帝(天帝,上帝);皇公(天帝);皇穹(指天帝);皇祗(天神与地神的并称)

君主,天子,皇帝 [emperor]
皇丈受天子之富贵。——元·佚名《武王伐纣平话》
又如:皇统(历代帝王相传的世系);皇丈(皇帝的岳父);皇极(帝王治世的准则);皇太孙(太子死,以太子的儿子为皇储,称为皇太孙)

旧时对封建王朝的尊称 [dynasty;imperial court]。如:皇图(封建王朝的版图。亦指封建王朝);皇廷(朝廷);皇纲(朝廷的纲纪);皇维(朝廷的纲纪;王法)

对已去世的父母或祖父母的尊称 [decaded parents or grandparents]。如:皇考(对亡父的尊称);皇姑(对丈夫亡母的尊称);皇祖(远祖,称高祖以上的祖先);皇舅(女子称丈夫的亡父);皇妣;皇祖考;皇祖妣

鸟名。凰的古字。传说中的雌凤 [femal phoenix]。如;皇鸟(传说中的雌凤);皇翼(凤凰的羽翼。借指笙管)

冠名 [crown]。如:皇冠

对神明的敬称 [gods]
伏羲、女娲、神农为三皇。——《春秋·元命苞》
又如:皇祗(地神);皇娲(指女娲氏);皇羲(指伏羲氏);皇娥(传说中古帝少昊的母亲)huáng
<形>
(象形。金文,象灯火辉煌形。上面的三点,象灯光参差上出之形;中间的部分象灯缸;下面的“”是灯柱。“皇”即“”的古字。本义:灯火辉煌)
同本义[shining]
服其命服,朱芾斯皇。——《诗·小雅·采芑》
騐皇者,煌煌也。——《书·帝命》

大 [great]
皇,大也。从自。自始也。始王者,三皇大君也。——《说文》
建用皇极。——《书·洪范》
上帝是皇。——《诗·周颂·执竞》
又如:皇祜(大福);皇业(大业;帝王的事业);皇道(大道);皇竹(大竹名)

美好 [fine]
皇,美也。——《广雅·释诂一》
继序其皇之。——《诗·周颂·烈文》。传:“美也。”
皇以间之。——《诗·周颂·桓》
又如:皇土(美土);皇直(美好忠直);皇想(美好的怀念)

通“”。空闲的;有闲暇的 [leisure]
不皇出矣。——《诗·小雅·渐渐之石》
不皇朝矣。
不僭不滥,不敢怠皇,命以多福。——《左传·哀公五年》
孤与其二三臣悼心失图社稷之不皇。——《左传·昭公七年》
又如:皇宁(闲适;安闲);皇暇(空闲;闲暇)

通“” [fearful;dreadful]
大臣皆皇惧而退。——宋·佚名《新编五代史平话》
又如:皇惧(恐慌害怕);皇遽(惊恐);皇骇(惊慌;恐惧);皇乱(惊慌失措)

黄白色 [yellow and white]
皇驳其马。——《诗·豳风·东山》
又如:皇驳(黄白色与赤白色)

huáng
 ㄏㄨㄤˊ
君主,亦指神话传说中的神:皇帝。皇后。皇宫。皇储(已确定的皇位继承人)。皇权。

大:~~巨著。冠冕堂皇。

对先代的敬称:皇考(对亡父的尊称)。

古同“”,闲遐。

古同“”,恐惧。

姓。

huáng
<动>
匡正 [correct]
皇,正也。——《释言》
四国是皇。——《诗·豳风·破斧》
皇我万民。——《穆天子传》

通“”。往 [go to]
先祖是皇。——《诗·小雅·信南山》
常用词典

皇储huánɡchǔ
  [ crown prince ] 已确定的皇位继承人

皇帝huánɡdì
  [ emperor ] 君主制国家——帝国(如古罗马帝国、中华帝国)的君主或统治者。在中国皇帝的称号始于秦始皇
  例: 皇帝盛明。——南朝梁·丘迟《与陈伯之书》
  例: 皇帝行宫。——清·姚鼐《登泰山记》
  [ God ] [古] 天帝,上帝

皇恩huánɡ'ēn
  [ the emperor‘s kindness ] 指皇帝给予的恩惠
  例: 皇恩浩荡

皇甫huánɡfǔ
  [ a surname ] 复姓

皇宫huánɡɡōnɡ
  [ (imperial) palace ] 皇帝居住的宫殿

……

成语词典
出逃cāng huáng chū táo
释义: 仓皇:匆忙,慌张。慌慌张张地外出逃跑。
出处: 南唐·李煜《破阵子》:“最是仓皇离庙日,教坊犹奏别离歌。”
隔年gé nián huáng lì
释义: 皇历:原指清朝廷颁发的历书,后泛指历本。隔了一年的黄历。比喻过时的事物或陈旧的经验,在新的情况下已经用不上。
出处: 清·夏敬渠《野叟曝言》第一百回:“隔年的皇历,好一本子冷帐,闲看要捉虱子,没工夫去揭他了。”
不可终日huáng huáng bù kě zhōng rì
释义: 惊慌地连一天都过不下去。形容惊恐不安到了极点。
示例: 如果我们认识了以上这些矛盾,就知道中国是处在怎样一种~的局面之下。(毛泽东《星星之火,可以燎原》)
舍得一身剐,敢把帝拉下马shě dé yī shēn guǎ,gǎn bǎ huáng dì lā xià mǎ
释义: 比喻再难的事,拼着一死也敢干下去。
出处: 《红楼梦》第六十八回:“拚着一身剐,敢把皇帝拉下马。”
形色仓xíng sè cāng huáng
释义: 动作匆忙,神色慌张。

……

古诗词
驳其马
全诗 …于垤,妇叹于室。洒扫穹窒,我征聿至。有敦瓜苦,烝在栗薪。自我不见,于今三年。我徂东山,慆慆不归。我来自东,零雨其濛。仓庚于飞,熠耀其羽。之子于归,皇驳其马。亲结其缡,九十其仪。其新孔嘉,其旧如之何?
四国是
全诗 既破我斧,又缺我斨。周公东征,四国是皇。哀我人斯,亦孔之将。既破我斧,又缺我锜。周公东征,四国是吪。哀我人斯,亦孔之嘉。既破我斧,又缺我銶。周公东征,四国是遒。哀我人斯,亦孔之休。
者华
全诗 皇皇者华,于彼原隰。駪駪征夫,每怀靡及。我马维驹,六辔如濡。载驰载驱,周爰咨诹。我马维骐,六辔如丝。载驰载驱,周爰咨谋。我马维骆,六辔沃若。载驰载驱,周爰咨度。我马维骃,六辔既均。载驰载驱,周爰咨询。
朱芾斯
全诗 …服其命服,朱芾斯皇,有玱葱珩。鴥彼飞隼,其飞戾天,亦集爰止。方叔涖止,其车三千。师干之试,方叔率止。钲人伐鼓,陈师鞠旅。显允方叔,伐鼓渊渊,振旅阗阗。蠢尔蛮荆,大邦为仇。方叔元老,克壮其犹。方叔率…
朱芾斯
全诗 …蛇。大人占之:维熊维罴,男子之祥;维虺维蛇,女子之祥。乃生男子,载寝之床。载衣之裳,载弄之璋。其泣喤喤,朱芾斯皇,室家君王。乃生女子,载寝之地。载衣之裼,载弄之瓦。无非无仪,唯酒食是议,无父母诒罹。
上帝
全诗 有皇上帝,伊谁云憎?谓山盖卑,为冈为陵。民之讹言,宁莫之惩。召彼故老,讯之占梦。具曰予圣,谁知乌之雌雄!谓天盖高,不敢不局。谓地盖厚,不敢不蹐。维号斯言,有伦有脊。哀今之人,胡为虺蜴?瞻彼阪田,有…

……

手机版 微信公众号
手机版 微信公众号
爱古瓷 粤ICP备17015389号 粤公网安备 44010402000796号

请纠错和讨论

圆圈数:

提  交

本软件的研发和运营为非盈利行为。如果您认为本软件对您有所帮助,可以自愿提供赞助:

        
撇、竖、横折、横、横、横、横、竖、横

(笔顺图片源自百度)