汉语字典我的字典
读音 ㄐㄧˉ   部首 笔画数 5 五笔 QNMN 一级规范字299 笔顺
简帛
汉字
要素
字典
参考:<名,动>
(形声。从食,幾(jī)声。本义:荒年,五谷无收)
同本义 [bad havest]
饑,谷不熟为饑。——《说文》
五谷不熟谓之饥。——《墨子·七患》
降丧饥馑。——《诗·小雅·雨无止》
齐尝大饥,道旁饿死者不可数也。——《韩非子·外储说右上》
凶年饥发,君之民老弱转乎沟壑。——《孟子·梁惠王下》
四时不出,天下大饥。——《淮南子·天文》
今山东饥馑,人庶相食。——《汉书·翼奉传》
又如:饥荒;饥馁(饥饿);饥时得一口(紧要处得人救济,恩德深厚);饥氓(逃荒的人);饥岁(荒年)

[动]通“”。吃不饱,饿 [hungry;famishing;starving]
黎民不饥不寒。——《孟子·梁惠王上》
宁一月饥,无一旬饿。——《淮南子·说山训》
牛困人饥日已高。——唐·白居易《卖炭翁》
饥渴而顿踣。——唐·柳宗元《捕蛇者说》
风雨霜露饥寒颠踣。——清·洪亮吉《治平篇》

<名,动>
(“”与“”的区别在于,“”指肚子饿,“”指饥荒。在先秦不相混同,到后来才逐渐通用。“”、“”现在均简化为“饥”)
<动>
吃不饱 [hungry;famishing;starving]
飢,饿也。从食,几声。——《说文》
可以乐饥。——《诗·陈风·衡门》。笺:“饥者,不足于食也.”
家有常业,虽饥不饿。——《韩非子·饰邪》
或受之饥。——汉·贾谊《论积贮疏》
操军兼以饥疫。——《资治通鉴》
又如:饥火(饥饿难忍,如火烧于腹中);饥殍(饿死的人。同饿莩);饥驱(为饥饿所迫,出外奔波谋生);饥火中烧(饥饿难忍。如火烧于腹中)

通“”。荒年,五谷无收 [bad havest]
饥岁之春。——《韩非子·五蠹》
比年不登,人用饥匮。——《后汉书·张奋传》

古国名 [Ji state]
西伯伐饥国,灭之。——《史记·殷本纪》飢②饑

 ㄐㄧˉ
饿:饥饿。饥民。饥驱(旧指为衣食而奔走)。饥餐渴饮。饥寒交迫。饥不择食(喻急需的时候顾不得细加选择)。画饼充饥。

庄稼收成不好或没有收成:饥荒。饥馑(灾荒)。
常用词典

饥毙jībì
  [ be starved to death ] 饿死
  例: 或为失路饥毙。——《广东军务记》

饥不欲食jībùyùshí
  [ anorexia ] 症名,指感觉饥饿而又不想进食,病在胃、肾。因胃虚有热所致者,宜六君子汤加黄连 因肾阴虚、虚火乘胃者,宜加肉桂、五味子 因热病后余热未尽而知饥不食者,脉多虚大,可用人参白虎汤

饥不择食jībùzéshí
  [ relish plain food All food is delicious to the starving. Beggars can't be choosers.(谚) Hunger finds no fault with the cookery.(谚) The hungry cannot be fastidious about food. ] 由于饥饿,顾不上挑选食物。比喻情况紧急时,顾不上考虑选择

饥餐渴饮jīcānkěyǐn
  [ food for hunger and water for thirsty ] 饥则进食,渴则饮水。形容根据需要安排起居
  例: 四更以后,各带着随身金银物件出门。离不得饥餐渴饮,夜住晓行, 迤逦来到衢州。——《京本通俗小说·碾玉观音》

饥饿jī'è
  [ hunger starvation ] 饿
  例: 免于饥饿

……

成语词典
画饼充huà bǐng chōng jī
释义: 画个饼来解除饥饿。比喻用空想来安慰自己。
出处: 《三国志·魏志·卢毓传》:“选举莫取有名,名如画地作饼,不可啖也。”
示例: 小生待~,小姐似望梅止渴。(明·汤显祖《牡丹亭》第十六出)
不择食jī bù zé shí
释义: 择:挑拣。不管什么都吃。比喻需要急迫,顾不得选择。
出处: 宋·释普济《五灯会元》卷三十:“问:‘如何是和尚家风?’师曰:‘饥不择食。’”
示例: 自古有几般:~,寒不择衣,慌不择路,贫不择妻。(明·施耐庵《水浒全传》第三回)
者易为食,渴者易为饮jī zhě yì wéi shí,kě zhě yì wéi yǐn
释义: 饥饿的人什么食物都可以吃,口渴的人什么饮品都可以喝。比喻需要急迫的人容易满足。
出处: 《孟子·公孙丑上》:“饥者易为食,渴者易为饮。”
示例: 兄能与协和交欢,此则~之会。(章炳麟《与熊克武书》)
把饭叫bǎ fàn jiào jī
释义: 比喻多此一举。
出处: 宋·苏轼《答程彝仲推官二首》:“所示只是一篇高文,大似把饭叫饥,聊发千里一笑。”
半饱bàn jī bàn bǎo
释义: 指不求甚饱或吃不饱饭。
出处: 明·冯梦龙《醒世恒言》第二十八卷:“若论起吴衙内,只算做半饥半饱,未能趁心像意。”

……

古诗词
惄如调
全诗 遵彼汝坟,伐其条枚。未见君子,惄如调饥。遵彼汝坟,伐其条肄。既见君子,不我遐弃。鲂鱼赪尾,王室如毁。虽则如毁,父母孔迩。
苟无
全诗 君子于役,不知其期,曷至哉?鸡栖于埘,日之夕矣,羊牛下来。君子于役,如之何勿思!君子于役,不日不月,曷其有佸?鸡栖于桀,日之夕矣,羊牛下括。君子于役,苟无饥渴
可以乐
全诗 衡门之下,可以栖迟。泌之洋洋,可以乐饥。岂其食鱼,必河之鲂?岂其取妻,必齐之姜?岂其食鱼,必河之鲤?岂其取妻,必宋之子?
季女斯
全诗 彼候人兮,何戈与祋。彼其之子,三百赤芾。维鹈在梁,不濡其翼。彼其之子,不称其服。维鹈在梁,不濡其咮。彼其之子,不遂其媾。荟兮蔚兮,南山朝隮。婉兮娈兮,季女斯饥
载渴
全诗 …忧心烈烈,载饥载渴。我戍未定,靡使归聘。采薇采薇,薇亦刚止。曰归曰归,岁亦阳止。王事靡盬,不遑启处。忧心孔疚,我行不来!彼尔维何?维常之华。彼路斯何?君子之车。戎车既驾,四牡业业。岂敢定居?一月三…
降丧
全诗 降丧饥馑,斩伐四国。旻天疾威,弗虑弗图。舍彼有罪,既伏其辜。若此无罪,沦胥以铺。周宗既灭,靡所止戾。正大夫离居,莫知我勚。三事大夫,莫肯夙夜。邦君诸侯,莫肯朝夕。庶曰式臧,覆出为恶。如何昊天,辟言…

……

手机版 微信公众号
手机版 微信公众号
爱古瓷 粤ICP备17015389号 粤公网安备 44010402000796号

本软件的研发和运营为非盈利行为。如果您认为本软件对您有所帮助,可以自愿提供赞助:

    
撇、横撇/横钩、竖提、撇、横折弯钩/横斜钩

(笔顺图片源自百度)