汉语字典我的字典
读音 liù ㄌㄧㄡˋ   ㄌㄨˋ   部首 笔画数 4 五笔 UYGY 一级规范字160 笔顺
甲骨文字表 甲骨文字表 甲骨文字表 甲骨文字表 甲骨文字表
简帛
更多书法 点击展开
汉字
要素
字典
参考:

liù
 ㄌㄧㄡˋ
数名,五加一(在钞票或单据上常用大写“”代):六书(古时分析汉字形、音、义而归纳出来的六种造字法)。六甲。六艺(a.古时指“”、“”、“”、“”、“”、“”六种技艺;b.六经)。六欲(佛教名词,指“色欲”、“形貌欲”、“威仪姿态欲”、“言语音声欲”、“细滑欲”、“人想欲”;泛指人的各种欲望)。六合(“”、“”、“西”、“”、“”、“”,用以指天地和宇宙)。六亲(较早是指“”、“”、“”、“”、“”、“”;泛指所有亲属)。六经(六种儒家经典,即《诗》、《书》、《易》、《礼》、《乐》、《春秋》)。六畜(六种家畜,指“”、“”、“”、“”、“”、“”)。六朝(“”、“东晋”、“”、“”、“”、“”,先后建都于建康,即今中国江苏省南京市,后又泛称“南北朝”)。六腑(中医指“”、“”、“大肠”、“小肠”、“膀胱”、“三焦”)。六言诗。六弦琴。

中国古代乐谱的记音符号,相当于简谱“5”。

liù
〈数〉
五加一的和 [six]
人道以六制。——《管子·五行》
六日不詹。——《诗·小雅·采绿》
六主律。——《易·本命》
夫六中色也。——《国语·周语》
六王毕,四海一。——杜牧《阿房宫赋》
又如:六礼(中国古代婚姻需备的六种礼节:纳采、问名、纳吉、纳征、请期、亲迎);六味(指苦、酸、甘、辛、咸、淡等六种滋味);六料(原指稻、黍、稷、粱、麦、菽六谷,后为各种谷物的泛称);六儿(僮仆的泛称);六丁六甲(道教称供天帝役使的阴神为六丁,阳神为六甲);六街三市(泛称众多街市);六曹(指功曹、仓曹、户曹、兵曹、法曹、士曹)

《易》卦之阴爻称为六 [six]
易之数,阴变于六,正于八,从入,从八。——《说文》
又如:初六(由下而上的第一个阴爻);上六(最上一个即第六个阴爻);六爻(爻,是构成《易》卦的基本符号。每三爻会成一卦。两卦即是六爻);六出(雪花。因呈六角形)

六次 [six]
六黜清能,六进否劣。——《晋书·杜预传》

liù
〈名〉
工尺谱记音符号之一,表示音阶上的一级 [a note of the scale on gongchipu]
其黄钟清用“六”字。——《宋史》

古国名 [Liu state]。周封皋陶的后代在六。在今安徽省六安县北
楚人灭六。——《左传·文五年》另见lù


〈名〉
古国名 [Lu state]。故城在今安徽省六安县北
秋,楚人灭六。——《春秋》

古县名[Lu county]。在今安徽省六安县
当阳君英布为九江王,都六。——《汉书》

另见liù


 ㄌㄨˋ
〔六安〕地名,在中国安徽省。

〔六合〕地名,在中国江苏省。
常用词典

六边形liùbiānxínɡ
  [ hexagon sixangles six-side polygon ] 有六个角并因此有六条边的平面多边形

六朝liùcháo
  [ the Six Dynasties ] 六个朝代
  ● 合称中国历史上均以建康(南京)为都的吴、东晋、宋、齐、梁和陈
  [ Northern and Southern Dynasties ] 南北朝
  例: 六朝法典

六出liùchū
  [ snowflower ] 雪花的别称
  例: 草木花多五出,花雪独六出。——《宋书·符瑞志下》

六出冰花liùchūbīnɡhuā
  [ snowflake ] 指雪花。雪的结晶一般为六角形,所以说“六出”

六畜liùchù
  [ six domestic animals: pig、ox、goat, horse, fowl and dog ] 猪、牛、羊、马、鸡、狗六种禽畜 泛指家畜
  例: 六畜会聚图

……

成语词典
出奇计liù chū qí jì
释义: 原指陈平所出的六条妙计。后泛指出奇制胜的谋略。
出处: 《史记·陈丞相世家》:“凡六出奇计,辄益邑,凡六益封。”
三茶sān chá liù fàn
释义: 比喻招待客人非常周到。
出处: 明·吴承恩《西游记》第二十六回:“你却要好生服侍我师父,逐日家三茶六饭,不可欠缺。”
示例: 你妹妹,我也亲身接了来家,生怕老太太,太太生气,也不敢回,现在~,金奴银婢的住在园里。(清·曹雪芹《红楼梦》第六十八回)
板板十四bǎn bǎn liù shí sì
释义: 宋时官铸铜钱,每板六十四文,不得增减。比喻刻板不知变通。板:即“版”,铸钱的模子。
出处: 清·范寅《越谚·数目之谚》:“板板六十四,铸钱定例也,喻不活。”
示例: 这个人~,不通人情。 【王安忆《绕公社一周》】
版版十四bǎn bǎn liù shí sì
释义: 版:宋代铸钱的模型。每块铸版都是铸出六十四文钱。形容做事死板,不知变通。
出处: 宋·周遵道《豹隐纪谈》记载:宋代凡铸钱,每版六十四文。
示例: ~,铸钱定例也,喻不活。 【清·范寅《越谚·数目之谚》】
法不传fǎ bù chuán liù ěr
释义: 指极端秘密,不能让第三者知道。
出处: 《儿女英雄传》第四回:“这话可法不传六耳。”
示例: 佛门有句话,~。大师父总该知道。 【《花城》1981年第4期】

……

古诗词
副笄
全诗 …君子偕老,副笄六珈。委委佗佗,如山如河,象服是宜。子之不淑,云如之何?玼兮玼兮,其之翟也。鬒发如云,不屑髢也;玉之瑱也,象之揥也,扬且之皙也。胡然而天也?胡然而帝也?瑳兮瑳兮,其之展也。蒙彼绉絺,…
良马
全诗 孑孑干旄,在浚之郊。素丝纰之,良马四之。彼姝者子,何以畀之?孑孑干旟,在浚之都。素丝组之,良马五之。彼姝者子,何以予之?孑孑干旌,在浚之城。素丝祝之,良马六之。彼姝者子,何以告之?
全诗 岂曰无衣?七兮。不如子之衣,安且吉兮。岂曰无衣?六兮。不如子之衣,安且燠兮。
辔在手
全诗 驷驖孔阜,六辔在手。公之媚子,从公于狩。奉时辰牡,辰牡孔硕。公曰左之,舍拔则获。游于北园,四马既闲。輶车鸾镳,载猃歇骄。
辔在手
全诗 …四牡孔阜,六辔在手。骐骝是中,騧骊是骖。龙盾之合,鋈以觼軜。言念君子,温其在邑。方何为期?胡然我念之。俴驷孔群,厹矛鋈錞。蒙伐有苑,虎韔镂膺。交韔二弓,竹闭绲滕。言念君子,载寝载兴。厌厌良人,秩秩…
隰有
全诗 鴥彼晨风,郁彼北林。未见君子,忧心钦钦。如何如何,忘我实多!山有苞栎,隰有六駮。未见君子,忧心靡乐。如何如何,忘我实多!山有苞棣,隰有树檖。未见君子,忧心如醉。如何如何,忘我实多!

……

手机版 微信公众号
手机版 微信公众号
爱古瓷 粤ICP备17015389号 粤公网安备 44010402000796号

本软件的研发和运营为非盈利行为。如果您认为本软件对您有所帮助,可以自愿提供赞助:

   
点、横、撇、点

(笔顺图片源自百度)