汉语字典我的字典
读音 chā ㄔㄚˉ   chá ㄔㄚˊ   chǎ ㄔㄚˇ   chà ㄔㄚˋ   部首 笔画数 3 五笔 CYI 一级规范字71 笔顺
甲骨文字表 甲骨文字表
简帛
汉字
要素
字典
参考:

chā
<名>
古代的一种兵器,头有分杈 [cha,a weapon in anciant China,which the end is forked]
红漆了叉。——元·睢景臣《[般涉调]哨遍·高祖还乡》

叉子 [fork]
挺叉来往。——《文选 ·潘岳·西征赋》。注:“叉,取鱼叉也。”
又如:鱼叉;粪叉;叉竿(带叉头的竿)

两短直线相交所成的图形 [cross]。如:打个叉

另见chá;chǎ;chà


chā
<动>
(指事。小篆为“”(即手)上加一点,指出叉手的动向。本义:交错,交叉)
手指相交错。也泛指一般的交错、交叉 [cross]
叉,手指相错也。——《说文》。段注:“谓手指与物相错也。凡布指错物间而取之曰叉,因之凡岐头皆曰叉。”
凡八叉手而八韵成。——《全唐诗话》
又如:叉手

刺;扎取 [stick;work with a fork;fork]。如:叉了一槽干草;叉鱼

chà
<动>
用同“”。分岔 [fork]。如:劈叉;叉路(岔道);叉港(与大河相通的小河)

使前进、谈话的方向偏向另一边 [parry]。如:急忙叉开说;路没选中,一下叉到别地方去了

另见chā;chá;chǎ

chá
<动>
挡住,卡住 [block up;jam]
那大师傅就叉着门,不叫我们走。——《儿女英雄传》

另见chā;chǎ,chà

chǎ
<动>
分开,成叉形 [fork]。如:叉着腿站着;拇指和食指叉成个“”字

另见chā;chá;chà

chā
 ㄔㄚˉ
交错:叉腰。

一头分歧便于扎取的器具:叉子。

chá
 ㄔㄚˊ
挡住,堵塞住,互相卡住:一辆车叉在路口。

chǎ
 ㄔㄚˇ
分开张开:叉开两腿。
常用词典

叉车chāchē
  [ forklift forklift truck ] 搬运货物的铲车

叉锄chāchú
  [ prong hoe ] 有两个或更多叉齿,用于园中锄土或耕种的手持工具

叉手chāshǒu
  [ cup one hand in the other before the chest ] 一种礼节。两手交叉齐胸,俯首到手,犹如后世之作揖。又作“抄手”
  例: 叉手施礼
  [ put the palms together ] 合十

叉腰chāyāo
  [ akimbo ] 大指与其余四指分开,按在腰旁

叉鱼chāyú
  [ spear fish ] 用叉子捕鱼

……

成语词典
白赖è chā bái lài
释义: 耍无赖,无理取闹。
示例: 他们手持锯刀,脚蹬皮靴,~,让人看了心惊胆寒。
七步八qī bù bā chā
释义: 相传曹植七步成诗,温庭筠凡八叉手而赋成八韵,后因以“七步八叉”形容才思敏捷。
笑面夜xiào miàn yè chā
释义: 比喻面带笑容而居心狠毒的人。
出处: 宋·陈次升《弹蔡京第三状》:“时人目之为笑面夜叉,天下之所共知也。”

……

古诗词
撑突波涛挺
全诗 …能者操舟疾若风,撑突波涛挺叉入。小鱼脱漏不可记,半死半生犹戢戢。大鱼伤损皆垂头,屈强泥沙有时立。东津观鱼已再来,主人罢鲙还倾杯。日暮蛟龙改窟穴,山根鳣鲔随云雷。干戈兵革斗未止,凤凰麒麟安在哉。吾徒…
罗刹鬼
全诗 野叉罗刹鬼,亦赦尘垢缠。乃致金翅鸟,吞龙护洪渊。一十一众中,身意皆快然。八河注大海,中有楞伽船。佛法付国王,平等无颇偏。天子事端拱,大臣行其权。玉堂无蝇飞,五月冰凛筵。尽力答明主,犹自招罪愆。九族…
反手腰如却月
全诗 …君舞。安西旧牧收泪看,洛下词人抄曲与。扬眉动目踏花毡,红汗交流珠帽偏。醉却东倾又西倒,双靴柔弱满灯前。环行急蹴皆应节,反手叉腰如却月。丝桐忽奏一曲终,呜呜画角城头发。胡腾儿,胡腾儿,故乡路断知不知。
牙妨食物
全诗 叉牙妨食物,颠倒怯漱水。终焉舍我落,意与崩山比。今来落既熟,见落空相似。馀存二十馀,次第知落矣。倘常岁落一,自足支两纪。如其落并空,与渐亦同指。人言齿之落,寿命理难恃。我言生有涯,长短俱死尔。人言…
鱼春岸阔
全诗 叉鱼春岸阔,此兴在中宵。大炬然如昼,长船缚似桥。深窥沙可数,静搒水无摇。刃下那能脱,波间或自跳。中鳞怜锦碎,当目讶珠销。迷火逃翻近,惊人去暂遥。竞多心转细,得隽语时嚣。潭罄知存寡,舷平觉获饶。交头…
荒畦九月稻
全诗 秋野明,秋风白,塘水漻漻虫啧啧。云根苔藓山上石,冷红泣露娇啼色。荒畦九月稻叉牙,蛰萤低飞陇径斜。石脉水流泉滴沙,鬼灯如漆点松花。

……

手机版 微信公众号
手机版 微信公众号
爱古瓷 粤ICP备17015389号 粤公网安备 44010402000796号

请纠错和讨论

圆圈数:

提  交

本软件的研发和运营为非盈利行为。如果您认为本软件对您有所帮助,可以自愿提供赞助:

  
横撇/横钩、捺、点

(笔顺图片源自百度)