汉语字典我的字典
读音 chànɡ ㄔㄤˋ   部首 乛(乚乙) 笔画数 8 五笔 JHNR 一级规范字1086 笔顺
古文
字典
甲骨文字表 甲骨文字表 甲骨文字表
汉字
要素
字典
参考:


chàng
<形>
(形声。从申,昜(yáng)声。本义:畅通,无阻碍)
同本义 [smooth;unimpeded]
登台四望,三面皆畅。——《韩非子·说林上》
美在其中,而畅于四支。——《易·坤》
又如:通畅(运行无阻);顺畅(顺利通畅,没有阻碍)

舒畅 [comfortable]
旧国旧都,望之畅然。——《庄子·则阳》
感条畅之气。——《礼记·乐记》
美声畅于虞氏。——《文选·张衡·西京赋》
又如:宽畅(心里舒畅);酣畅(畅快)

茂盛 [flourishing]
草木畅茂。——《孟子·滕文公上》

流畅,言辞敏捷、自在而流利 [fluent]。如:畅利(流利);明畅(明白流畅)


chàng
<副>
正;极;甚 [very]
青衫忒离俗,栽得畅可体。——《董西厢》
又如:畅好(畅好是,畅好道。真是,真正;正好,甚好)

尽情;痛快 [free]。如:畅抒(尽情地抒发)


chàng
 ㄔㄤˋ
没有阻碍地:畅通。畅达。畅销。流畅。通畅。

痛快,尽情地:畅快。畅谈。畅游(a.畅快地游览:b.畅快地游泳)。欢畅。舒畅。畅所欲言。

姓。
常用词典

畅达chànɡdá
 [ smooth fluent ] 流畅 通顺
 例: 撰长书以为贽,辞甚畅达。——明·宋濂《送东阳马生序》
 例: 他的作品有版画的刚劲、水彩画的轻松、明快,点线畅达,给人以更多的想象余地
 [ pass unimpeded ] 通行无阻
 例: 往来畅达

畅快chànɡkuài
 [ be free from inhibition carefree ] 轻松愉快

畅所欲言chànɡsuǒyùyán
 [ express with zest and gust get sth. off one's chest ] 痛快地把想说的话都说出来
 例: 教授有教授的架子,不能畅所欲言

畅谈chànɡtán
 [ talk freely and to one's heart's content chat with ] 尽情地谈
 例: 畅谈国内外大好形势

畅通chànɡtōnɡ
 [ straightway ] 畅行 顺利通过
 例: 畅通的河道
 例: 道路畅通无阻

……

成语词典
叫扬疾chàng jiào yáng jí
释义: 指大吵大闹。“暢叫”即“唱叫”,吵闹之意。“扬疾”犹嚷唧,亦吵闹之意。
出处: 元·杨暹《刘行首》第四折:“可笑愚痴,不辨个高低,畅叫扬疾。”
示例: 我可也不和你~,谁共你磕牙抖嘴。 【元·关汉卿《陈母教子》第三折】
所欲为chàng suǒ yù wéi
释义: 痛痛快快地做想做的事。
出处: 清·李渔《奈何天·总评》:“使之生于贵族,早历宦途,畅所欲为,更不知作何竖立。”
示例: 郡守贵福并赠瑾对联一,联曰:‘竞争世界,雄冠地球。’瑾于是益得~。 【陶成章《浙案纪略·秋瑾传》】
所欲言chàng suǒ yù yán
释义: 畅:尽情,痛快。畅快地把要说的话都说出来。
出处: 明·李清《三垣笔记·崇桢》:“熊司副开元请对,意在攻周辅延儒,故请屏人,诸臣请退,皆允之,惟延儒等请退,则谕止之,故开元不能畅所欲言。”
示例: 还有一种坏处,是一做教员,未免有顾忌;教授有教授的架子,不能~。 【鲁迅《而已集·读书杂谈》】
通无阻chàng tōng wú zǔ
释义: 毫无阻碍地通行或通过。
出处: 毛泽东《整顿党的作风》:“铲除这两方面的祸根,才能使党在团结全党同志和团结全国人民的伟大事业中畅行无阻。”
行无碍chàng xíng wú ài
释义: 毫无阻碍地通行或流通。多指事情能顺利地进行。亦作“畅通无阻”。

……

古诗词
文茵
全诗 文茵畅毂,驾我骐馵。言念君子,温其如玉。在其板屋,乱我心曲。四牡孔阜,六辔在手。骐骝是中,騧骊是骖。龙盾之合,鋈以觼軜。言念君子,温其在邑。方何为期?胡然我念之。俴驷孔群,厹矛鋈錞。蒙伐有苑,虎韔…
武悦成功
全诗 …深衷。积善忻馀庆,畅武悦成功。垂衣天下治,端拱车书同。白水巡前迹,丹陵幸旧宫。列筵欢故老,高宴聚新丰。驻跸抚田畯,回舆访牧童。瑞气萦丹阙,祥烟散碧空。孤屿含霜白,遥山带日红。于焉欢击筑,聊以咏南风。
极目春情
全诗 晦魄移中律,凝暄起丽城。罩云朝盖上,穿露晓珠呈。笑树花分色,啼枝鸟合声。披襟欢眺望,极目畅春情
欢心遐迩
全诗 爽节在重九,物华新雨馀。清秋黄叶下,菊散金潭初。万实行就稔,百工欣所如。欢心畅遐迩,殊俗同车书。至化自敦睦,佳辰宜宴胥。锵锵间丝竹,济济罗簪裾。此乐匪足耽,此诚期永孚。
和音
全诗 朝坛雾卷,曙岭烟沉。爰设筐币,式表诚心。筵辉丽璧,乐畅和音。仰惟灵鉴,俯察翘襟。
复歌调露韶英
全诗 奠璧郊坛昭大礼,锵金拊石表虔诚。始奏承云娱帝赏,复歌调露畅韶英

……

手机版 微信公众号
手机版 微信公众号
爱古瓷 粤ICP备17015389号 粤公网安备 44010402000796号

请纠错和讨论

圆圈数:

提 交

本软件的研发和运营为非盈利行为。如果您认为本软件对您有所帮助,可以自愿提供赞助:

       
竖、横折、横、横、竖、横折折折钩/横撇弯钩、撇、撇

(笔顺图片源自百度)