汉语字典我的字典
读音 zhēn ㄓㄣˉ   部首 笔画数 10 五笔 FHWU 一级规范字1832 笔顺
简帛
汉字
要素
字典
参考:

zhēn
<形>
真实。与假、伪相对 [real;true]
假金方用真金镀。——李绅《答章孝标》
使真伪毋相乱。——《汉书·宣帝纪》
此画果真。——清·薛福成《观巴黎油画记》
而同于真。
真者而同。

亦为佛教观念,与“”相对 [true;real;genuine]
窈兮冥兮,其中有精,其精甚真,其中有信。——《老子》
又如:真人真事;真假难分;真形(真实的形体或形象);真教(纯真的教化);真笔(真迹);真相(佛教语。犹言本相,实相。后指事物的本来面目或真实情况)

正。与副、邪相对 [right]
恭楷誊真,双手呈与抚台。——《文明小史》
又如:真红(正红;深红色);真楷(指正楷);真宅(人死后的真正归宿);真粹(品德高超);真履(纯正的志行)

精;淳 [pure]
发匣琴徽静,开瓶酒味真。——唐·张祜《乐静》
又如:真白(纯白色);真金(纯金;真正的金子);真钢(纯钢);真品(纯真的品质);真风(淳朴的风俗);真朴(纯真朴素)

本来的,固有的 [proper]
不识庐山真面目,只缘身在此山中。——宋·苏轼《题西林壁》
又如:真态(本色;天然风致)

真诚;诚实,情感真切 [absolute;sincerity]
真者,精诚之至也。…真在内者,神动于外,是所以贵真也。——《庄子·渔父》
又如:真列(坚贞忠烈);真忱(真诚);真修(精诚修持);真信(真诚);真笃(诚挚深厚);真恳(真诚恳切);真至(情感真挚)

清楚;真切 [clearly;unmistakably]
我没大看真,不知是四根,不知是六根。——《醒世姻缘传》
又如:听得真;看得真;真亮;真真(清清楚楚,明明白白)

zhēn
<名>
(会意。小篆字形,从华(huà),从目,从乚(yǐn),从八。《说文》:“仙人变形而登天也。”匕,变化。目,眼睛。乚,隐藏。八,乘载的工具。本义:道家称存养本性或修真得道的人为真人)
同本义。旧时所谓仙人 [the Immortal (in Taoism)]
真,仙人变形而登天也。——《说文》。按:六经无真字
夫免乎外内之刑者,唯真人能之。——《庄子·列御寇》
归其真宅。——《列子·天瑞》。注:“太虚之域。”
而已反其真,而我犹为人猗。——《庄子·大宗师》
又如:真人府(道人居住的地方);真仙(仙人);真君(道教对神仙的尊称);真味(真实的意旨或意味)

本性;本原 [natural property]
谨守而勿失,是谓反其真。——《庄子·秋水》
又如:真宰(宇宙的主宰者;造物主);真佛(本身;本人。比喻难以见到的人物);真力(本原之力);真原(本源);真源(本源,本性)

身 [body]
见利而忘其真。——《庄子·山水》

肖像,摹画的人像 [portrait]
有僧写得师真,呈师,师曰:“且道似我不似我?”——《景德传灯录》

汉字楷书的别称 [regular style of Chinese calligraphy]
帝亲书其文,作真、行、草三体。——《续资治通鉴》
又如:真字(正楷字)

古州名 [Zhen prefecture]
广德元年设吐蕃,其后松、…真、…等为行州。——《新唐书》zhēn
 ㄓㄣˉ
与客观事实相符合,与“”、“”相对:真诚。真谛。真挚。真心。逼真。认真。真才实学。真知灼见。

确实,的确:真好。真正。真切。

清楚,显明:看得真。咬字很真。

本性,本原:纯真。天真。

人的肖像:传真。写真。

汉字的楷书:真字。真书。真草隶篆。

姓。

zhēn
<副>
实在;的确 [really;truly;indeed]
真无马邪?——唐·韩愈《杂说》
真不知马也。
又如:这人真好;跑得真快;真不忝(真不愧);真可(真可以;真能够);真来(实在;确实)
常用词典

真才实学zhēncáishíxué
  [ solid learning real ability and learning genuine talent ] 真正实用的才华技艺和学识
  例: 我们急需有真才实学的人

真诚zhēnchénɡ
  [ true genuine sincere ] 真率诚挚
  例: 真诚的友谊

真谛zhēndì
  [ truth ] 真切的理论和精义 奥妙所在
  例: 要弄清其中的真谛实非易事

真分数zhēnfēnshù
  [ proper fraction ] 分子数值小于或次数低于分母的分数

真格zhēnɡé
  [ real true ] [方] 实在的,当真的
  例: 你别再装着玩儿啦,说真格的吧!

……

成语词典
价实huò zhēn jià shí
释义: 货物不是冒牌的,价钱也是实在的。形容实实在在,一点不假。
出处: 清·吴趼人《二十年目睹之怪现状》第五回:“但不知可有‘货真价实,童叟无欺’的字样没有?”
示例: 她现在要求再念一遍时的不笑倒是~的热心。(茅盾《无题》)
赃实犯zhēn zāng shí fàn
释义: 赃物是真的,罪犯是确实的。泛指犯罪的证据确凿。
出处: 明·无名氏《开诏救忠》第三折:“你今真赃实犯,有何理说。”
半假bàn zhēn bàn jiǎ
释义: 一半真情,一半假意。不是完全真实的。
出处: 元·范居中《金殿喜重重·秋思》套曲:“我这里千回右转自彷徨,撇不下多情数桩。半真半假乔摸样,宜嗔宜喜娇情况,知疼知热俏心肠。”
示例: 刘老义们~地喊叫着不让他们逃,还故意打了几枪,然后带着余下的一部分转回大庙。 【姚雪垠《长夜》第二十六章】
抱诚守bào chéng shǒu zhēn
释义: 抱:存在心里。志在真诚,恪守不违。
出处: 鲁迅《坟·摩罗诗力说》:“上述诸人,其为品性言行思惟,虽以种族有殊,外缘多别,因现种种状,而实统于一宗:无不刚健不挠,抱诚守真。”
抱朴含bào pǔ hán zhēn
释义: 抱:保;朴:朴素;真:纯真、自然。道家主张人应保持并蕴含朴素、纯真的自然天性,不要沾染虚伪、狡诈而玷污、损伤人的天性。
出处: 《老子》第十九章:“见素抱朴,少私寡欲。”晋·陶潜《劝农》:“傲然自足,抱朴含真。”

……

古诗词
别有人气
全诗 崤函称地险,襟带壮两京。霜峰直临道,冰河曲绕城。古木参差影,寒猿断续声。冠盖往来合,风尘朝夕惊。高谈先马度,伪晓预鸡鸣。弃繻怀远志,封泥负壮情。别有真人气,安知名不名。
有美探
全诗 太乙三门诀,元君六甲符。下传金版术,上刻玉清书。有美探真士,囊中得秘书。自知三醮后,翊我灭残胡。
子今将命
全诗 道家奠灵简,自昔仰神仙。真子今将命,苍生福可传。江山寻故国,城郭信依然。二室遥相望,云回洞里天。
洞府修
全诗 洞府修真客,衡阳念旧居。将成金阙要,愿奉玉清书。云路三天近,松溪万籁虚。犹期传秘诀,来往候仙舆。
铅华不御得天
全诗 忆昔娇妃在紫宸,铅华不御得天真。霜绡虽似当时态,争奈娇波不顾人。
鸡皮鹤发与
全诗 刻木牵丝作老翁,鸡皮鹤发与真同。须臾弄罢寂无事,还似人生一梦中。

……

手机版 微信公众号
手机版 微信公众号
爱古瓷 粤ICP备17015389号 粤公网安备 44010402000796号

请纠错和讨论

圆圈数:

提  交

本软件的研发和运营为非盈利行为。如果您认为本软件对您有所帮助,可以自愿提供赞助:

         
横、竖、竖、横折、横、横、横、横、撇、点

(笔顺图片源自百度)