汉语字典我的字典
读音 ㄇㄛˋ   部首 笔画数 16 五笔 LFOD 一级规范字3352 笔顺
汉字
要素
字典
参考:<形>
(形声。从犬,黑声。本义:狗突然窜出追人)
闭口不说话 [tacit;silent]
恭默思道。——《书·说命》
默而识之。——《论语》
或默或语。——《易·系辞》
三年默以思道。——《国语·楚语》
我不欲战而能默。——《左传·昭公十五年》
默坐低双眉。——白居易《移家入新宅》
又如:默然不语(静默而不作声);默默无言(沉默不语)

幽静 [quiet;silent]
默顺风以偃仰兮。——《楚辞·惜贤》。注:“寂也。”

通“”。不廉洁,贪污 [corrupt]
贪以败官为默,杀人不忌为贼。——《孔子家语·正论》


<动>
默写 [recite from memory]。如:默生字

冒,涌 [burn with anger]
宋江听罢愕然,默上心来,便道:“你既有这个活佛罗汉在彼,何不早说,与俺等同去参礼,求问前程。”——《水浒传》


<副>
私下; 暗中 [privately;in secret]
故能默契如此。——朱弁《曲洧旧闻》
又如:默化(于无形之中感化);默存(指形体不动而神游。后用为遇事默记之意);默识(领悟暗记在心中)


 ㄇㄛˋ
不说话,不出声:默认。默写。默许。默哀。默诵。默读。默悼。默契。沉默。~~无闻。
常用词典

默哀mò'āi
  [ stand in silent tribute ] 低头静立,表示哀悼

默读mòdú
  [ read silently ] 不出声地读

默记mòjì
  [ remember to oneself ] 心中暗记
  例: 默记经文

默默mòmò
  [ quietly ] 不说话、不出声的样子

默默无闻mòmòwúwén
  [ unknown ] 没有声息,不闻名而鲜为人知
  例: 几乎完全是默默无闻的
  例: 默默无闻的挑战者

……

成语词典
寡言chén mò guǎ yán
释义: 沉默:不出声;寡:少。不声不响,很少说话。
出处: 《旧唐书·梁崇义传》:“梁崇义,长安人,以升斗给于市,有臀力,能卷金舒钩。后为羽林射生,从来瑱于襄阳,沉默寡言,众悦之,累迁为偏裨。”
示例: ~,深沉不露,令我忆君之丰采。 【陈毅《哭叶军长希夷同志》诗】
沉思chén sī mò xiǎng
释义: 形容深入地思考。沉:深。默:不作声。
出处: 魏巍《路标》:“在沉思默想的时候,我仿佛听到一种深沉有力的呼喊。”
出处语chū chǔ yǔ mò
释义: 出仕和隐退,发言和沉默。
出处: 语出《易·系辞上》:“君子之道,或出或处,或默或语。”
示例: 一能之士,各贡所长,~,勿强相兼。 【汉·王符《潜夫论·实贡》】
为诗dù mò wéi shī
释义: 杜:杜撰、臆造。杜默:指孤陋寡闻。孤陋寡闻,随意杜撰之诗。
寡言dūn mò guǎ yán
释义: 稳重而少言语。
出处: 《续资治通鉴·元泰定帝泰定元年》:“回回、博果密之子,库库之兄也,敦默寡言,嗜学能文。”

……

古诗词
允恭玄
全诗 於穆时文,受天明命。允恭玄默,化成理定。出震嗣德,应乾传圣。猗欤缉熙,千亿流庆。
衔枚无哗
全诗 …王旅千万人,衔枚默无哗。束刃逾山徼,张翼纵漠沙。一举刈膻腥,尸骸积如麻。除恶务本根,况敢遗萌芽。洋洋西海水,威命穷天涯。系虏来王都,犒乐穷休嘉。登高望还师,竟野如春华。行者靡不归,亲戚讙要遮。凯旋…
安怀抱
全诗 阴风吹黄蒿,挽歌渡秋水。车马却归城,孤坟月明里。双辙出郭门,绵绵东西道。送死多于生,几人得终老。见人切肺肝,不如归山好。不闻哀哭声,默默安怀抱。时尽从物化,又免生忧扰。世间寿者稀,尽为悲伤恼。
诸境森
全诗 …泬寥群动异,眇默诸境森。苔衣上闲阶,蜻蛚催寒砧。立身计几误,道险无容针。三年不还家,万里遗锦衾。梦魂无重阻,离忧因古今。胡为不归欤,孤负丘中琴。腰下是何物,牵缠旷登寻。朝与名山期,夕宿楚水阴。楚水…
遵岐路
全诗 …后石。驱马历闉闍,荆榛翳阡陌。事去物无象,感来心不怿。怀古对穷秋,兴言伤远客。眇默遵岐路,辛勤弊行役。云雁号相呼,林麇走自索。顾忆徇书剑,未尝安枕席。岂暇墨突黔,空持辽豕白。迷复期非远,归欤赏农隙。
然置此去
全诗 绝顶有悬泉,喧喧出烟杪。不知几时岁,但见无昏晓。闪闪青崖落,鲜鲜白日皎。洒流湿行云,溅沫惊飞鸟。雷吼何喷薄,箭驰入窈窕。昔闻山下蒙,今乃林峦表。物情有诡激,坤元曷纷矫。默然置此去,变化谁能了。

……

手机版 微信公众号
手机版 微信公众号
爱古瓷 粤ICP备17015389号 粤公网安备 44010402000796号

请纠错和讨论

圆圈数:

提  交

本软件的研发和运营为非盈利行为。如果您认为本软件对您有所帮助,可以自愿提供赞助:

               
竖、横折、点、撇、横、竖、横、提、点、点、点、点、横、撇、捺、点

(笔顺图片源自百度)