汉语字典我的字典
读音 bìnɡ ㄅㄧㄥˋ   部首 笔画数 10 五笔 UGMW 一级规范字2027 笔顺
简帛
更多书法 点击展开
汉字
要素
字典

bìng
<名>
(形声。疒形丙声。本义:上古时指重病)
同本义 [be seriously ill]
病,疾加也。——《说文》
疾病外内皆埽。——《仪礼·既夕礼》。注:“疾甚曰病。”
坎为心病。——《易·说卦》
疾病而立之。——《左传·襄公十九年》
故得病寝衽,畏惧鬼至。——王充《论衡·订鬼》
与死人同病者,不可生也。——《韩非子·孤愤》
行年四十而有内热之病以死。——《庄子·达生》
又如:病革(病势危急将死);病亟(病革)

生理上或心理上不正常的状态 [illness;sickness;disease]
君之病在肌肤。——《韩非子·喻老》
性伤谓之病。——《荀子·正名》
张良多病,未尝特将也。——《史记·留侯世家》
又如:病笃(病势沉重);病疽(毒疮类疾病);病困(受疾病的困扰);病革(病势危急将死);病亟(病革)

缺点,毛病,瑕疵 [fault;defect]
不如舜,不如周公,吾之病也。——唐·韩愈《原毁》
至于不孚之病,则尤不才为甚。——宗臣《报刘一丈书》
人皆嗤吾固陋,吾不以为病。——宋·司马光《训俭示康》
然今日庭诘弘,诚中弘之病。——《史记·平津侯主父列传》
砭切政病。——《新唐书·杜希全传》
又如:病累(指文章中有瑕疵或累赘的字句);语病;通病(一般都有的缺点);毛病(缺点);弊病(事情上的毛病;弊端)

疾苦,痛苦 [hardships;painful;sufferings]
长其孤,问其病。——《国语·吴语》

bìng
<动>
生病 [fall ill]
未果,寻病终。——晋·陶渊明《桃花源记》
人病则忧惧,忧惧见鬼出。——王充《论衡·订鬼》
弥子瑕母病。——《韩非子·说难》
见一人病咽塞。——《三国志·方伎传》
又如:孩子病了;病状(请病假的文状);病忘(患健忘的病症);病恹恹(久病慵懒的样子)

担心,忧虑 [worry;be anxious]
君子病无能焉。——《论语·卫灵公》
又如:病滞(犹郁滞);病俗(犹言忧民忧俗);病疚(愧悔不安)

苦恼,困恼 [vex]
向吾不为斯役,则久已病矣。——唐·柳宗元《捕蛇者说》
又如:病涉(苦于涉水渡川)

损害 [harm]。如:病民(为害人民);病蛊(害人的毒蛊。犹言害人虫)

疲累,倦困 [tire]
今日病矣,余助苗长矣。——《孟子·公孙丑上》
又如:病乏(困乏;因病惫乏);病喙(非常疲乏,呼吸困难)

bìng
<形>
困难,不利 [difficult]
利则东收齐,病则西侵秦。——《史记·商君列传》

枯萎 [withered]
沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春。——唐·刘禹锡《酬乐天扬州初逢席上见赠》
又如:病树(即将枯死的树木);病叶(枯叶;黄叶);病草(枯萎变黄的草)

bìng
 ㄅㄧㄥˋ
生物体发生不健康的现象:疾病。病症。病例。病痛。病情。病源。病愈。病变。病危。病逝。病榻。病残。

缺点,错误:语病。通病。弊病。

损害,祸害:祸国病民。

不满,责备:诟病。

烦躁,担忧:“郑人病之”。
常用词典

病案bìnɡ'àn
  [ health record case history ] 病历,关于病情,诊断及治疗的记录

病包bìnɡbāo
  [ chronic invalid ] [口] 长期患病或病魔缠身的人

病变bìnɡbiàn
  [ pathological change metastasis ] 病理变化

病病殃殃bìnɡbìnɡyānɡyānɡ
  [ be in extremely delicate and fragile health ] 形容病了很久,身体虚弱委靡不振的样子。也说“病殃殃”、“病病歪歪”

病残bìnɡcán
  [ the invalid ] 病人和残疾人的合称
  例: 第三种是无劳保的病残人。他们一般患有慢性疾病

……

成语词典
九痛shí bìng jiǔ tòng
释义: 形容浑身病痛。
出处: 清·曹雪芹《红楼梦》第一百二回:“如今我的身子是十病九痛的,你二嫂子也是三日好两日不好。”
相怜tóng bìng xiāng lián
释义: 怜:怜悯,同情。比喻因有同样的遭遇或痛苦而互相同情。
出处: 汉·赵晔《吴越春秋·阖闾内传》:“子不闻河上之歌乎?同病相怜,同忧相救。”
示例: ~,缀河上之悲曲。(南朝梁·刘璠《广绝交论》)
成珠bàng bìng chéng zhū
释义: 比喻因不得志而写出好文章来。
出处: 《淮南子·说林训》:“明月之珠,蚌之病而我之利。”
生珠bàng bìng shēng zhū
释义: 比喻因不得志而写出好文章来。同“蚌病成珠”。
出处: 高燮《题蔡哲夫所绘沈孝则〈冰雪庐图〉即步哲夫韵》:“嗟哉蚌病乃生珠,诗渐可读消雄图。”
歪歪bìng bìng wāi wāi
释义: 形容病体衰弱无力的样子。
出处: 老舍《龙须沟》第一幕:“你教大爷歇歇吧,他病病歪歪!”

……

古诗词
山舍初成乍轻
全诗 山舍初成病乍轻,杖藜巾褐称闲情。炉开小火深回暖,沟引新流几曲声。暂约彭涓安朽质,终期宗远问无生。谁能役役尘中累,贪合鱼龙构强名。
愁引增加
全诗 永念难消释,孤怀痛自嗟。雨深秋寂莫,愁引病增加。咽绝风前思,昏濛眼上花。空王应念我,穷子正迷家。
风威侵
全诗 憔悴年来甚,萧条益自伤。风威侵病骨,雨气咽愁肠。夜鼎唯煎药,朝髭半染霜。前缘竟何似,谁与问空王。
身坚固道情深
全诗 病身坚固道情深,宴坐清香思自任。月照静居唯捣药,门扃幽院只来禽。庸医懒听词何取,小婢将行力未禁。赖问空门知气味,不然烦恼万涂侵。
态如衰弱
全诗 病态如衰弱,厌厌向五年。衰颜一病难牵复,晓殿君临颇自羞。冷笑秦皇经远略,静怜姬满苦时巡。鬓从今日添新白,菊是去年依旧黄。万古到头归一死,醉乡葬地有高原。人生不满百,刚作千年画。日映仙云薄,秋高天碧…
一夫则
全诗 河右澶漫,顽为之魁。王师如雷震,昆仑以颓。上聋下聪,骜不可回。助仇抗有德,惟人之灾。乃溃乃奋,执缚归厥命。万室蒙其仁,一夫则病。濡以鸿泽,皇之圣。威畏德怀,功以定。顺之于理,物咸遂厥性。

……

手机版 微信公众号
手机版 微信公众号
爱古瓷 粤ICP备17015389号 粤公网安备 44010402000796号

请纠错和讨论

圆圈数:

提  交

本软件的研发和运营为非盈利行为。如果您认为本软件对您有所帮助,可以自愿提供赞助:

         
点、横、撇、点、提、横、竖、横折钩、撇、点

(笔顺图片源自百度)