汉语字典我的字典
读音 láo ㄌㄠˊ   部首 笔画数 7 五笔 APLB 一级规范字674 笔顺
简帛
汉字
要素
字典
参考:


láo
<动>
(会意。小篆字形,上面是焱(yàn),即“”的本字,表示灯火通明;中间是“”字,表示房屋;下面是“”,表示用力。夜间劳作。本义:努力劳动;使受辛苦)
同本义 [work hard]
是犹推舟于陆地,劳而无功。——《庄子》
或劳心,或劳力;劳心者治人,劳力者治于人。——《孟子·滕文公上》
又如:劳心焦思(苦思苦想);劳民(劳役人民);劳民动众(动用众多民力去做某件事);劳师(使军队劳累;劳军)

烦劳;麻烦 [put sb. into the trouble of]
劳各位等了许久,兄弟非常抱歉。——巴金《家》
又如:劳尊(表示客气的敬词。劳驾);劳扰(烦劳打扰)

慰劳[辛苦的人] [express one’s appreciation]
公劳之日。——明·崔铣《记王忠肃公翱三事》
莫我肯劳。——《诗经·魏风·硕鼠》
劳之来之,匡之直之,辅之翼之。——《孟子·滕文公上》
又如:劳农(慰勉农耕);劳赐(慰劳赏赐);劳兵(慰劳军队)

耗损 [exhaust]。如:劳费(耗费人力、精力或财力);劳毁(耗费,损坏);劳怯(虚弱之症)

忧愁;愁苦 [worried]
实劳我心。——《诗·邶风·燕燕》
又如:劳人(劳苦忧伤之人);劳结(郁结。指积在心中的忧思)

通“”。夺取 [capture;seize;wrest;take by force]
牺牲不劳,则牛马育。——《管子·小匡》《方言》注:“捞,取也。古无捞字,借劳为之。”


láo
<名>
劳绩,小功 [meritorious deed]
奉厚而无劳。——《战国策·赵策》
又口舌为劳。——《史记·廉颇蔺相如列传》
又如:劳伐(功劳,功绩);劳效(功效;功绩);劳烈(劳绩;功业)

泛称一般的操作,工作 [work]。如:劳作(劳动;工作);劳事(劳动操作之事);劳烈(劳绩;功业)

劳动者 [labor]。如:劳资关系;劳歌(劳动者之歌)

疾病 [ill;deases]。如:劳复(大病初愈,气血尚虚,若劳累过度,容易复发)

通“”。摩田农具 [farm implement used to level the ground]
劳亦再遍。——《齐民要术·耕田》


láo
<形>
劳累,疲劳 [fatigue]
师劳力竭,远主备之,无乃不可乎?——《左传·僖公三十二年》
无案牍之劳形。——唐·刘禹锡《陋室铭》
劳其筋骨。——《孟子·告子下》
历农亩之劳。——明·刘基《诚意伯刘文成公文集》
好逸恶劳。——清·黄宗羲《原君》
事力劳而供养薄——《韩非子·五蠹》
又如:劳碌(劳苦忙碌);劳佚(劳苦与安佚);劳倦(劳累疲倦);劳烦(劳累麻烦);劳竭(疲劳枯竭)

辛苦;费力 [industrious]
自谓少时用心于学甚劳。——宋濂《送东阳马生序》
又如:劳谦(勤劳谦虚);劳谦日昃(恭谨勤劳,直到太阳偏西);劳劳扰扰(忙忙碌碌)


láo
 ㄌㄠˊ
人类创造物质或精神财富的活动:劳动。劳力。劳逸。功劳(功业,成绩)。按劳分配。

辛苦,辛勤:劳苦。劳顿(劳累困顿)。劳瘁(劳累病苦)。劳碌(事情多而辛苦)。劳心。疲劳。烦劳。任劳任怨。

劳动者的简称:劳工(旧时指工人)。劳资。

用力:劳苦功高。勤劳。徒劳无功。

用言语或实物慰问:慰劳。劳军(慰劳军队)。

姓。
常用词典

劳保láobǎo
 [ labor insurance ] 劳动保险
 [ labor protection ] 劳动

劳瘁láocuì
 [ be exhausted from excessive work be wornout ] 因辛劳过度而致身体衰弱
 例: 哀哀父母,生我劳瘁

劳动láodònɡ
 [ labor work ] 为了某种目的或在被迫情况下从事体力或脑力工作
 例: 不劳动者不得食
 [ physical labor manur labor ] 特指体力劳动
 例: 田间劳动
 例: 下放劳动
 [ with your leave ] 劳驾 麻烦
 例: 只是劳动老伯不当

劳动力láodònɡlì
 [ labor manpower labor force work force ] 从事特定活动的劳动者
 例: 工厂的劳动力
 [ ability to work capacity for work ] 人的劳动能力,人用来生产物质资料的体力和脑力的总和
 例: 丧失劳动力

劳动模范láodònɡmófàn
 [ model worker labor hero model in labor ] 中国授予在生产建设中工作成绩卓著者的一种称号

……

成语词典
鞍马ān mǎ láo dùn
释义: 顿:困顿。骑马赶路过久,劳累疲困。形容旅途劳累。
出处: 元·杨显之《潇湘雨》第四折:“兴儿,我一路上鞍马劳顿,我权且歇息。”
示例: 恐王侄一路远来,~,故令王侄回营安歇。 【清·钱彩《说岳全传》第四二回】
鞍马ān mǎ láo juàn
释义: 指长途跋涉或战斗中备尝困乏。
出处: 明·施耐庵《水浒传》第二回:“实不相瞒太公说:老母鞍马劳倦,昨夜心痛病发。”
鞍马ān mǎ láo kùn
释义: 指长途跋涉或战斗中备尝困乏。
出处: 元·关汉卿《窦娥冤》第四折:“不觉的一阵昏沉上来,皆因老夫年纪高大,鞍马劳困之故。”
鞍马ān mǎ láo shén
释义: 形容旅途劳累。同“鞍马劳顿”。
示例: 祝龙答道:“也未见胜败。众位尊兄~不易。” 【《水浒传》第四十九回】
鞍马之ān mǎ zhī láo
释义: 鞍马:鞍子和马,指长途跋涉或打仗。形容旅途或战斗的劳苦。
出处: 明·许仲琳《封神演义》第二十二回:“耳不闻兵戈之声,眼不见伐之事,身不受鞍马之劳,心不悬胜败之扰。”
示例: 唐铉说:“此话以后再说。请到那边入座,少饮几杯水酒,以解二位~。” 【姚雪垠《李自成》第三卷第三十四章】

……

古诗词
我心
全诗 …望弗及,泣涕如雨。燕燕于飞,颉之颃之。之子于归,远于将之。瞻望弗及,伫立以泣。燕燕于飞,下上其音。之子于归,远送于南。瞻望弗及,实劳我心。仲氏任只,其心塞渊。终温且惠,淑慎其身。先君之思,以勖寡人。
母氏劬
全诗 凯风自南,吹彼棘心。棘心夭夭,母氏劬劳。凯风自南,吹彼棘薪。母氏圣善,我无令人。爰有寒泉?在浚之下。有子七人,母氏劳苦。睍睆黄鸟,载好其音。有子七人,莫慰母心。
我心
全诗 雄雉于飞,泄泄其羽。我之怀矣,自诒伊阻。雄雉于飞,下上其音。展矣君子,实劳我心。瞻彼日月,悠悠我思。道之云远,曷云能来?百尔君子,不知德行。不忮不求,何用不臧。
无使君
全诗 …如凝脂,领如蝤蛴,齿如瓠犀,螓首蛾眉,巧笑倩兮,美目盼兮。硕人敖敖,说于农郊。四牡有骄,朱幩镳镳。翟茀以朝。大夫夙退,无使君劳。河水洋洋,北流活活。施罛濊濊,鳣鲔发发。葭菼揭揭,庶姜孽孽,庶士有朅。
靡室
全诗 …三岁为妇,靡室劳矣。夙兴夜寐,靡有朝矣。言既遂矣,至于暴矣。兄弟不知,咥其笑矣。静言思之,躬自悼矣。及尔偕老,老使我怨。淇则有岸,隰则有泮。总角之宴,言笑晏晏,信誓旦旦,不思其反。反是不思,亦已焉…
心忉忉
全诗 无田甫田,维莠骄骄。无思远人,劳心忉忉。无田甫田,维莠桀桀。无思远人,劳心怛怛。婉兮娈兮。总角丱兮。未几见兮,突而弁兮!

……

手机版 微信公众号
手机版 微信公众号
爱古瓷 粤ICP备17015389号 粤公网安备 44010402000796号

请纠错和讨论

圆圈数:

提 交

本软件的研发和运营为非盈利行为。如果您认为本软件对您有所帮助,可以自愿提供赞助:

      
横、竖、竖、点、横撇/横钩、横折钩、撇

(笔顺图片源自百度)