汉语字典我的字典
读音 chénɡ ㄔㄥˊ   部首 笔画数 6 五笔 DNNT 一级规范字401 笔顺
甲骨文字表 甲骨文字表
简帛
更多书法 点击展开
汉字
要素
字典

chéng
<动>
(会意。甲骨文字形,从“|”(即“”)。“”、“”具备就可以做成事情。本义:完成,成就)
同本义[accomplish;succeed]
成,就也。——《说文》
成德之终也。——《国语·周语》
成者功就不可易也。——《太元元错》
箫韶九成。——《书·益稷》
祝告曰利成。——《仪礼·少牢礼》
及事成。——《周礼·司书》
此织生自蚕茧,成于机杼。——《后汉书·列女传》
又如:落成(建筑物完工)

变成;成为 [become;turn into]
累寸不已,遂成丈匹。——《后汉书·列女传》
又如:成习(成为习惯);成精;成仙(成为神仙)

成全 [help sb.to achieve his aim]。如:成持(帮助,扶持);玉成其事

形成 [form]
好鸟相鸣,嘤嘤成韵。——吴均《与朱元思书》
又如:成市(形成市场);成列(形成队列);成体(构成形体)

事物生长到一定的状态;长成[ripen]
五谷萎败不成。——《吕氏春秋·明理》
用实者成实时采。——宋·沈括《梦溪笔谈》
依新已五岁,转眼成人。——清·林觉民《与妻书》

树立 [set up]
以成伯王之名。——《战国策·秦策》。注:“立也。”。又如:成名成家(树立名声,成为专家);成果(造就,创建)

订立 [conclude]。如:成言(订约);成券(订立契约);成约,成说(订约)

平定;讲和 [pacification;suppression]
会于稷,以成宋乱。——《左传·成公十一年》
遂使之行成于吴。——《国语·越语》

成家 [get married]。如:成亲;成房头(有二房、三房等名份的);成室

chéng
 ㄔㄥˊ
做好,做完:成功。完成。成就。成事。成交。成立。成婚。成仁(儒家主张的成就仁德)。成人之美。玉成其事。

事物发展到一定的形态或状况:成形。成性。成人。自学成才。蔚然成风。

变为:长成。变成。

可以,能行:成,就这么办。

称赞人能力强:他办事麻利,真成。

够,达到一定数量:成年累月。

已定的,定形的:成规。成俗。成见。成例。成竹在胸。

十分之一:增产三成。

平定,讲和:“会于稷,以成宋乱”。

姓。

chéng
<形>
现成的 [standing]。如:成证,成辞(现成的文章);成基(现成的基础)

既定的 [established;ready-made]。如:成旨;成科(既定的法律条文)

整,全 [entire]。如:成天际(一天到晚);成年家(一年到头);成天家(一天到晚);成日(整天);成批;成夜;成篇

纯的 [pure]。如:成金

表示有能力 [able]。如:他可真成!

chéng
<副>
表示答应、许可 [all right;O.K.]。如:成,就这么办;成不的(不成;不行)

表示达到一个单位(强调数量多或时间长) [in considerable numbers or amounts]。如:成年累月;成何济(有何用处,待如何)

chéng
<名>
成功 [success]
成败之机,在于今日。——《资治通鉴》
又如:成败

成果;成就 [result;achievement]。如:坐享其成;一事无成

十分之一;比率 [one tenth]。如:增产三成
常用词典

成败chénɡbài
  [ success or failure ] 成功与失败 胜负
  例: 然而成败异变,功业相反也。——汉·贾谊《过秦论》
  例: 成败在此一举

成败得失chénɡbàidéshī
  [ success or failure ] 成事与败事,获得与失去,形容权衡、考虑各种因素

成败利钝chénɡbàilìdùn
  [ successes and failures advantage and disadvantage ] 事情的成毁与顺逆
  例: 至于成败利钝,非臣之明所能逆睹也。——诸葛亮《后出师表》

成败论人chénɡbàilùnrén
  [ evaluate people according to success or failure appraise sb.according to his achievement ] 指世俗评价人物总以其失败和成功为褒贬标准

成本chénɡběn
  [ cost ] 生产某一产品所耗费的全部费用

……

成语词典
败得失chéng bài dé shī
释义: 得:得利。失:失利。成功与失败,得到的与丢掉的。
出处: 《三国志·吴书·步骘》:“女配太子,受礼若吊,慷忾之趋,惟笃之物,成败得失,皆如所虑,可谓守道见机,好古之士也。”
人不自在,自在不chéng rén bù zì zài,zì zài bù chéng rén
释义: 人要有成就,必须刻苦努力,不可安逸自在。
示例: 自古道:“~。”你好生记着我的话。(清·曹雪芹《红楼梦》第八十二回)
人之美chéng rén zhī měi
释义: 成:成就。成全别人的好事。
出处: 《论语·颜渊》:“君子成人之美,不成人之恶。小人反是。”
示例: 敝人向来最赞成一切牺牲,也最乐于“~”,况且我们是同志,我当然应该给你想一个完全的办法。(鲁迅《华盖集·牺牲谟》)
功败垂gōng bài chuí chéng
释义: 垂:接近,快要。事情在将要成功的时候遭到了失败。
出处: 《三国志·杨阜传》:“弃垂成之功,陷不义之名,阜以死守之。”《晋书·谢玄传论》:“庙算有余,良图不果;降龄何促,功败垂成。”
示例: 况且十二道金牌,他未必不知道是假的,何必就班师回去,以致~。(清·吴趼人《二十年目睹之怪现状》第六十一回)
失败为功之母shī bài wéi chéng gōng zhī mǔ
释义: 失败往往是成功的先导。指从失败中吸取教训,最后取得胜利。

……

古诗词
福履
全诗 南有樛木,葛藟累之。乐只君子,福履绥之。南有樛木,葛藟荒之。乐只君子,福履将之。南有樛木,葛藟萦之。乐只君子,福履成之
百两
全诗 维鹊有巢,维鸠居之。之子于归,百两御之。维鹊有巢,维鸠方之。之子于归,百两将之。维鹊有巢,维鸠盈之。之子于归,百两成之
与子
全诗 击鼓其镗,踊跃用兵。土国城漕,我独南行。从孙子仲,平陈与宋。不我以归,忧心有忡。爰居爰处?爰丧其马?于以求之?于林之下。死生契阔,与子成说。执子之手,与子偕老。于嗟阔兮,不我活兮。于嗟洵兮,不我信兮。
仪既
全诗 猗嗟昌兮,颀而长兮。抑若扬兮,美目扬兮。巧趋跄兮,射则臧兮。猗嗟名兮,美目清兮,仪既成兮。终日射侯,不出正兮,展我甥兮。猗嗟娈兮,清扬婉兮。舞则选兮,射则贯兮。四矢反兮,以御乱兮。
我服
全诗 …维此六月,既成我服。我服既成,于三十里。王于出征,以佐天子。四牡修广,其大有颙。薄伐玁狁,以奏肤公。有严有翼,共武之服。共武之服,以定王国。玁狁匪茹,整居焦获。侵镐及方,至于泾阳。织文鸟章,白旆央…
展也大
全诗 …彼四牡,四牡奕奕。赤芾金舄,会同有绎。决拾既佽,弓矢既调。射夫既同,助我举柴。四黄既驾,两骖不猗。不失其驰,舍矢如破。萧萧马鸣,悠悠旆旌。徒御不惊,大庖不盈。之子于征,有闻无声。允矣君子,展也大成

……

手机版 微信公众号
手机版 微信公众号
爱古瓷 粤ICP备17015389号 粤公网安备 44010402000796号

本软件的研发和运营为非盈利行为。如果您认为本软件对您有所帮助,可以自愿提供赞助:

     
横、撇、横折钩、斜钩、撇、点

(笔顺图片源自百度)