汉语字典我的字典
读音 rèn ㄖㄣˋ   部首 笔画数 4 五笔 YWY 一级规范字171 笔顺
古文
字典
汉字
要素
字典
参考:


rèn
<动>
(形声。从言,忍声。本义:认识,辨明)
同本义 [recognize;identify]
你去营中寻林教头来,认他一认。——《水浒传》
过了数日,待没了认色,却将去本府告赏。——《古今小说》
又如:认出他失散多年的兄弟;认记(辨认的记号);认色(辨认的标记);认旗(军中作为标志、信号的旗帜);认领(辨认并领取);认证(辨认并证实);认透(看透了,识破);认尸(辨认亲人的尸骨)

看作;认为 [regard as;think;consider]。如:认真(当真,信以为真);认贼为子(佛家语,比喻把虚妄现象当作真实的理境,指众生总以现象代替本体;泛喻颠倒是非,善恶不分);认犯头(认为冒犯的理由。即发生误会)

承认 [admit;acknowledge]。如:认过(承认过失);认供(招供);认范(认账;就范;承认)

把本无某种亲密关系的人看作有某种亲密关系 [adopt]
赤发鬼醉卧灵官殿,晁天王认义东溪村。——《水浒传》
又如:认义(结义;结拜);认亲(认作亲戚);认族(把同姓不同宗的人认成同族);他们认他为养子

赔礼道歉 [apologize]。如:向她认个不是

应允承担;在正式协议书上签名认购(如股票),尤指签名认购新的证券 [subscribe]。如:认纳(应承交纳);认捐(应承捐钱);认派(应承摊派);认打(愿意挨打);这批股票中就数他认得多;认股权(指在一定期限内,依一定价格,向公司认购一定股数之权利)

认命;认吃亏——后面带“” [accept as unavoidable]。如:你不用管,这事我认了

记得;认得 [know;recognize]。如:认取(记得;认得);认知(认识和感知);认的(认得)

通“”。说话谨慎 [deliberative]
外是者谓之认。——《荀子·正名》


rèn
 ㄖㄣˋ
分辨,识别:认生。认得。辨认。

表示同意:认可。认账。

与本来无关系的人建立某种关系:认亲。

认吃亏:这事没办成,我认了。
常用词典

认出rènchū
 [ recognize ] 辨认出来

认错rèncuò
 [ acknowledge one's mistake ] 承认错误
 例: 认错就行
 [ mistake ] 看错
 例: 不会认错那所房子的

认得rèndé
 [ know ] 认识
 例: 这位同志你认得吗?
 [ recognize ] 认出 知道
 例: 我已不认得这个学校了

认定rèndìnɡ
 [ firmly believe ] 认可确定
 [ set one's mind on ] 打定主意
 例: 既然认定了目标,就要坚持干下去

认罚rènfá
 [ take punishment ] 甘心受处罚
 例: 你若不认罚,后果自负

……

成语词典
颜标cuò rèn yán biāo
释义: 形容懵懂浅陋。
出处: 五代·王定保《唐摭言》卷八:“主司头脑太冬烘,错认颜标作鲁公。”
六亲不liù qīn bù rèn
释义: 形容不重天伦,不通人情,对亲属都不顾。有时也指对谁都不讲情面。
出处: 冯德英《苦菜花》第三章:“我丢了差事云找他,他不惟不帮忙,反倒六亲不认了。”
迷头mí tóu rèn yǐng
释义: 佛家语。形容非常糊涂。
出处: 《大佛顶如来密因修证了义诸菩萨万行首楞言经》:“如演若多,迷头认影。”
仇作父rèn chóu zuò fù
释义: 把仇敌当作父亲。比喻甘心卖身投靠敌人。同“认贼作父”。
出处: 方志敏《可爱的中国》:“朋友,虽然在我们之中,有汉奸,有傀儡,有卖国贼,他们认仇作父,为虎作伥,但他们那班可耻的人,终竟是少数。”
敌作父rèn dí zuò fù
释义: 把仇敌当作父亲。比喻甘心卖身投靠敌人。同“认贼作父”。
出处: 蒲韧《二千年间》八:“同时也不能不想那些认敌作父、卖国求荣的大汉奸。”

……

古诗词
半回依约轮蹄
全诗 客亭门外路东西,多少喧腾事不齐。杨柳惹鞭公子醉,纻麻掩泪鲁人迷。通宵尘土飞山月,是处经营夹御堤。顷刻知音几存殁,半回依约认轮蹄
慈恩紫牡丹
全诗 长安年少惜春残,争认慈恩紫牡丹。别有玉盘乘露冷,无人起就月中看。
逢竹便吾家
全诗 几年江海烟霞,乘醉一到京华。已觉不嫌羊酪,谁能长守兔罝。脱巾偏招相国,逢竹便认吾家。各在芸台阁里,烦君日日登车。
戏鸟花枝
全诗 茅屋多新意,芳林昨试移。野人知石路,戏鸟认花枝。慢水萦蓬户,闲云挂竹篱。到家成一醉,归马不能骑。
市朝欲不知处
全诗 故城门外春日斜,故城门里无人家。市朝欲认不知处,漠漠野田空草花。
人中欲
全诗 数年音信断,不意在长安。马上相逢久,人中欲认难。一官今懒道,双鬓竟羞看。莫问生涯事,只应持钓竿。

……

手机版 微信公众号
手机版 微信公众号
爱古瓷 粤ICP备17015389号 粤公网安备 44010402000796号

本软件的研发和运营为非盈利行为。如果您认为本软件对您有所帮助,可以自愿提供赞助:

   
点、横折提、撇、捺

(笔顺图片源自百度)